iklan

EDUKASAUN, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Servisu Edukasaun Baucau fó flexibilidade estudante tuir ezame períodu daruak

Servisu Edukasaun Baucau fó flexibilidade estudante tuir ezame períodu daruak

Diretór Servisu Edukasaun munisipiu Baucau, Augusto Hornai Ximenes. Imajen Tatoli/Natalino Belo

BAUCAU, 28 setembru 2021 (TATOLI)— Servisu Edukasaun Munisípiu Baucau fó ona flesibilidade ba estudante Eskola Sekundária sira atu tuir ezame períodu daruak. 

“Hafoin reativa prosesu aprendizajen aula prezensiál. Hahú loron kinta (30/09) ba oin, ita fó flexibilidade ba  estudante atu  hala’o ezame períodu daruak,” Diretór Servisu Edukasaun Munisípiu Baucau, Augostu Hornai Ximenes, hateten, ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Villa nova, tersa ne’e.

Diretór ne’e esplika razaun fó flexibilidade tanba presiza fó tempu ba estudante sira atu kompleta matéria no sira ne’ebé hela dook atu adapta maka realiza ezame.

Iha biban hanesan, Diretór Eskola Ensinu Báziku Sentral Tirilolo, Vicente Marçal da Silva,  hateten, hafoin reativa aula prezensiál, daudaun hala’o preparasaun ba rezumu matéria sira hodi distribui ba estudante, molok realiza ezame.

“Ami-nia preparasaun ba ezame períodu daruakm semana ida ona, maibé alunu-sira balun la marka prezensa. Ami hanesan manorin sira mai prezensa iha eskola tuir oráriu ne’ebé iha,” nia dehan.

Tuir oráriu, loloos ezame períodu daruak realiza iha augostu,maibé adia fali tanba Governu deside suspende aula prezensiál.

Munisípiu Baucau reativa aula prezensiál iha loron segunda (27/09) hafoin Governu hakotu Serka Sanitária.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!