HEADLINE, INTERNASIONÁL

PR Horta hato’o sentidu kondolénsia ba falesimentu eis PM Japaun Shinzo Abe

PR Horta hato’o sentidu kondolénsia ba falesimentu eis PM Japaun Shinzo Abe

Matebian Eis Primeiru-Ministru Japaun, Shinzo Abe. Imajen/Espesiál.

ERMERA, 09 jullu 2022 (TATOLI)—Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, hato’o profunda sentidu kondolénsia ba família matebian eis Primeiru-Ministru (PM) Japaun, Shinzo Abe, ne’ebé hakotu iis iha sesta (08 jullu 2022).

Shinzo Abe hetan tiru hosi ema deskuñesidu bainhira hato’o hela diskursu polítika hosi Partidu Demokrátiku Liberál, bainhira hala’o kampaña ba eleisaun parlamentár iha sidade Nara, Japaun, sesta meudia.

“Horise’ik notísia triste loos eis Primeiru-Ministru Japaun Shinzo Abe, hetan tiru to’o iha ospitál la konsege salva. Ne’eduni, ita hotu-hotu reza ba nia,’’ Xefe Estadu, José Ramos Horta, hato’o  iha nia intervensaun bainhira hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade Gleno, munisípiu Ermera, iha Gleno Vila, sábadu ne’e.

Xefe Estadu hato’o nia solidariedade ba povu no Governu Japaun ba situasaun refere, tanba ba povu Japaun sente sokadu loos no buat ida-hanesan ne’e nunka akontese iha Japaun.

Prezidente Repúblika fó sasin katak eis PM Japaun ne’e ema ida di’ak tebes no iha tempu liu ba nia-parte mós hasoru malu ho eis PM ne’e.

“Ha’u kuñese, uluk hasoru nia iha Japaun inklui Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, mós hasoru nia. Nia (eis PM Japaun) nia ema ida ko’alia ho embaixadór Japaun iha Dili, atuál embaixadór kuñesimentu Primeiru-Ministru ne’e di’ak no nia hateten Primeiru-Ministru, ami sempre halo pergunta kona-ba Timor, nia tur ho embaxadór hakarak rona. Purtantu nia ema ida di’ak,” PR Horta hateten.

Shinzo Abe moris iha sidade Shinjuku, Tókiu, Japaun iha loron 21 setembru 1954 (tinan 67), eleitu sai Primeiru Ministru Japaun iha tinan 2006 to’o 2007 no re-eleitu hosi tinan 2012 to’o 2020.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!