iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

MEJD kontinua halo esforsu ba estatutu profesór kontratadu

MEJD kontinua halo esforsu ba estatutu profesór kontratadu

Ministru Edukasaun Joventude no Desportu, Armindo Maia. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 27 jullu 2022 (TATOLI)–Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia, hateten, parte ministériu sei halo esforsu atu hetan desizaun finál ba estatutu profesór kontratadu hamutuk 4.900 resin.

“Ha’u seidauk hateten katak iha setembru, hodi bain hirak iha Parlamentu Nasionál ha’u hateten ministériu sei lori asuntu ne’e ba Konsellu Ministru no ami reforsa katak molok jullu ramata sei iha desizaun finál,” Ministru informa iha edifísiu MEJD, Vila Verde, foin lalais ne’e.

Notísia relevante: MEJD hein konkluzaun re-verifikasaun profesór kontratadu 5.203 hodi determina estatutu

Governante ne’e klarifika, MEJD la’ós instituisaun Estadu ne’ebé bele foti desizaun mesak kona-ba kestaun profesór kontratadu sira, maibé presiza aprezenta ba Konsellu Ministru no Komisaun Funsaun Públika (KFP) atu nune’e bele iha desizaun koletivu ida.

“Karik kestaun ne’e ha’u nia kompeténsia rasik, ha’u sei rezolve oras ne’e, la presiza atu hein tan to’o agora, maibé presiza la’o tuir prosedimentu no regra institusionál, ne’e duni tenke hetan desizaun koletiva.

Jornalista   : Tomé Amado

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!