Loron 16 Kampana Ativizmu Kontra Vilensia hasoru feto no labarik feto