PN aprova  $50.000  akompaña prosesu auto-determinasaun povu Sahara Osidentál