Saneamenut Munisípoi Dili rekoiñese labele redúz lixu iha Comoro Kampung Baru-Beto