SEKoop prioritiza kapasitasaun rekursu umanu kooperativa iha OJE 2024