Zumalai sei husu misa agradesementu komemora 20 Maiu.