iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, DILI, MUNISÍPIU

Task Force Presiza Halo Mapeamentu Ba Kontur Métru 2000 Hale’u Ramelau

Task Force Presiza Halo Mapeamentu Ba Kontur Métru 2000 Hale’u Ramelau

Sekretáriu Estadu Ambiente, Demétrio de Amaral de Carvalho. Foto Facebook/Gabinete SEMA.

DILI, (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Ambiente, Demétrio de Amaral de Carvalho, hatete ekipa task force Ramelau presiza halo serbisu ida atu halo mapeamentu utiliza sistema pozisionamentu globál (GPS-sigla iha inglés) atu hatene duni kontur (demarkasaun) métru 2000 hale’u foho Ramelau tomak husi norte, oeste, súl to’o leste.

“Kontur ida métru 2000 ne’e se bele ita tau sinál, tanba depois husi métru 2000 ba leten pontu (titik) ida ne’ebé ita hahú zona protejida iha konseitu konservasaun nian, la’ós zona ba esplorasaun, zona ba utilizasaun ho guideline (liña orientasaun) ne’ebé ita sei prodús”, Demétrio sujere bainhira partisipa iha aprezentasaun esbosu jestaun Ramelau husi ekipa task force ba Dioseze Dili no Governu iha Lesidere, ohin.

Nia hatutan matéria balun maka task force iha relatóriu tau ona, maibé presiza duni halo demarkasaun klaru zona protejida ne’ebé halo parte kompozisaun sítiu Na’i-Feto Ramelau ne’e mak iha topu oan ne’e de’it ka fó mós zona florestál ne’ebé sei dezigna hanesan área protejida.

Eis deputadu ne’e subliña baze legál iha ona, nune’e di’ak liu utiliza hodi reforsa halo jestaun ida ne’ebé seguru liu ba longu prazu nian.

“Futuru task force ne’e bele nakfilak hanesan komité jestaun ba área protejida no sítiu sagradu Na’i-Feto Ramelau (NFR). Se ita bele reforsa di’ak tebes, nune’e sítiu Na’i-Feto ita dezigna espesialmente hanesan fatin destinasaun ba peregrinasaun atividade turizmu ne’ebé iha dimensaun relijioza nian”.

Governante ne’e agradese ba ekipa task force no Dioseze Dili ne’ebé kontribui ona hodi halo esforsu dezenvolve ona observasaun no rekomendasaun balun ba mellora jestaun NFR iha futuru.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!