iklan

HEADLINE, SOSIEDADE SIVĺL

Igreja Prontu Koopera ho MTKI Dezenvolve Turizmu Relijiozu

Igreja Prontu Koopera ho MTKI Dezenvolve Turizmu Relijiozu

Bispo Diocese Dili, Virgilio do Carmo da Silva Sdb, Imajen/Tatoli.

DILI, 23 setembru 2019 (TATOLI) – Igreja Katólika iha Timor-Leste prontu koopera ho Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria (MTKI) atu dezenvolve turizmu relijiozu iha nasaun ne’e.

“Ami prontu atu koopera ho Governu liuliu Ministériu Turizmu atu dezenvolve sítiu turístiku relijiozu. Ne’ebé ba asuntu ne’e igreja nakloke no prontu atu koopera”, Arcebispo ba Arquidiocese Metropolitana Dili, Virgílio do Carmo da Silva, SDB, hatete iha edifísiu Ministériu Finansa, Aitarak-Laran, ohin.

Bispu Virgílio do Carmo dehan nasaun ne’e poténsia boot tebes ba turizmu relijiozu, nune’e presiza esplora hodi bele fó mós serbisu ba iha timoroan ka foin-sa’e sira no hatama reseita ba kofre Estadu.

“Ita presiza dezenvolve ona sítiu turizmu sira neineik, maibé beibeik liuhusi ita-nia kapasidade rekursu umanu no finanseiru”, katak.

Iha tinan rua ba kotuk, Bispu Dili ne’e relata igreja Katólika koopera ho Governu liuhusi Ministériu Turizmu hodi halo ka hamoris sítiu turizmu relijiozu Na’i-Feto iha foho Ramelau nian. “Ami nia mehi mak agora bá oin-ita nia Governu hakarak investe iha turizmu relijiozu ne’e kapás liu”.

Líder igreja Katólika Dili ne’e salienta iha tinan ne’e, Dioseze Dili hakarak dezenvolve sítiu turístiku relijiozu iha Dare ne’ebé iha ona kooperasaun hamutuk ho Uniaun Europeia hodi hala’o re-florestasaun no promosaun iha área ne’e.

“Ita haree husi Dili bá leten ne’e ita hetan Dare, maibé kuandu ita la tau atensaun maka’as, neineik sai maran no ema okupa hotu. Ami hakarak área Dare hanesan fatin pilotu ida atu promove uluk turizmu relijiozu”, Amu Bispu akresenta.

Bispu Virgílio adianta, daudaun projetu ne’e iha progresu tanba igreja koopera ho Organizasaun Raibia hala’o ona reflorestaun iha Dare no semana kotuk sira hala’o konsertu ida iha ne’ebá hodi anima nia populasaun sira.

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!