iklan

DESPORTU, HEADLINE

Kampionatu SKIFTL Prepara Atleta ba Kampionatu Nasionál

Kampionatu SKIFTL Prepara Atleta ba Kampionatu Nasionál

Sekretariu Jerál KFTL, António Carlos de Araújo. Imajen/Espesiál

DILI, 01 outubru 2019 (TATOLI) – Prezidente Shotokan Karate-do International Federation of Timor-Leste (SKIFTL), António Carlos de Araújo, hateten kampionatu ne’ebé foin lalais realiza durante loron tolu iha Zinajiú Dili hodi prepara ba kampionatu nasionál federasaun nian ne’ebé sei realiza iha fulan-outubru ne’e.

“Kampionatu ne’ebé ami hala’o atu halo preparasaun no hili atleta sira ne’ebé iha prestasaun hodi bele partisipa iha kampionatu nasionál federsaun nian,” tenik António Carlos ba Agência Tatoli iha Zinajiú Dili, tersa ne’e.

Nia esplika, Federasaun Karate-do Timor-Leste (FKTL) iha-nia organizasaun hamutuk rua mak hanesan Dozen no Shotokan, tanba ne’e Shotokan mak sei hala’o kampionatu ne’e.

Nune’e, kompetisaun ne’e hanesan mós nu’udar meiu ida hodi halibur atleta hosi Dozen hotu atu bele koiñese malu hodi bele hasa’e di’ak liu tan prestasaun.

Nia subliña, atleta ne’ebé foin lalais partisipa iha kampionatu ne’e hamutuk 309 no mai hosi munisípiu Viqueque no Dili, enkuantu munisípiu seluk la partisipa tanba kestaun atleta barak maka fulan-oin sei partisipa iha ezame nasionál.

“Kampionatu loloos ne’e, atu hala’o iha fulan-outubru nia laran ne’e maibé sei haree ba orsamentu estadu nian hodi prosesa hela iha Sekretaria Estadu Juventude no Desportu. Entaun ami sei hein hela”, nia akresenta.

Nia dehan tan, ba kampionatu nasionál sei presiza halo preparasaun ne’ebé di’ak hanesan medalla tenke sosa iha Indonezia.

Entretantu, kampionatu SKIFTL hala’o tanba hetan tulun hosi patrosinadór sira iha Timor-Leste.

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!