iklan

EKONOMIA, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

SEkoop kompromete apoiu fundu harii sede CMRFF bainhira aumenta membru

SEkoop kompromete apoiu fundu harii sede CMRFF bainhira aumenta membru

Prezidente CMRFF, Domingos Correia, hato’o intervensaun iha abertura asembleia jerál CMRFF iha zona Fatumaka, sesta (16/07). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 16 jullu 2021 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira, kompromete sei apoia fundu ba Kooperativa Multi Sektorál Roman Furak Fatumaka (CMRFF, sigla portugés) hodi konstrui sede bainhira hasa’e númeru membru.

“Iha orsamentu halo uma dignu ba kooperativa ida tuir sukat ne’ebé SEKoop iha prevee $7.500, maibé bainhira sira atinje membru tuir númeru ne’ebé define ona, tanba koperativa nia baze mak membru,” SEKoop hateten bainhira halo abertura iha asembleia jerál CMRFF iha iha aldeia Uai-behe-ana zona Fatumaka, suku Gariuai, postu administrativu Baucau Villa, munisípiu Baucau, sesta ne’e.

Sekretáriu Estadu dehan, bainhira kooperativa ida la’o ba oin presiza iha apoia morál, materiál inklui reforsa, eduka, forma, no halo estudu komparativu atu lori koperativa ba oin, nune’e membru sira bele tau osan hamutuk harii sede no SEKoop reforsa de’it.

Notísia relevante: Asembleia jerál CMRFF, SEKoop enkoraja membru fiar malu dezenvolve kooperativa

CMRFF daudaun ne’e iha membru 74, tanba ne’e SEKoop husu atu membru ida lori tan ema ida atu atinje 250 iha tinan ne’e nia rohan.

“Sira sei hetan reforsu ruma atu halo sede inklui ekipamentu,” Elizário akresenta.

Iha fatin hanesan, Prezidente CMRFF kompremetidu atu aumenta membru tuir alvu hosi SEKoop tanba durante ezisténsia kooperativa, seidauk iha apoia ruma hosi Governu nune’e bainhira atu ajuda, importante liu mak hasa’e koñesimentu no konstrui edifísiu ba.

“Ami hakarak reforsa iha rekursu umanu liuliu parte formasaun, seluk mak reforsa ami-nia kapitál tanba dalaruma atu asesu kréditu maibé kapitál mak la to’o, ikus mak sede tanba durante tinan barak utiliza uma privadu atu jere no administra koperativa,” Domingos hatutan.

CMRFF harii iha loron 12 dezembru 2012 ho membru dahuluk hamutuk 16 no formalmente hahú atividade iha tinan 2013, ho kapitál inisiál $1.600 no daudaun iha ona kapitál $26.000 resin.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!