iklan

VÍDEO

Vendedór Taibesi menus kompradór

Vendedór Taibesi menus kompradór

DILI, 01 setembru 2021 (TATOLI)-Vendedór merkadu Taibesi menus kompradór tanba konfinamentu domisiliáriu jerál ne’ebé mak Governu liuhusi Konsellu Ministru hasai iha semana kotuk hodi labele halibur ema barak no limita movimentasaun ema nian. Kauza husi menus kompradór, vendedór sira ne’ebé mak fa’an produtu lokál iha merkadu Taibesi menus rendimentu kompara ho situasaun normál.

Produsaun Tatoli I.P @2021

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!