iklan

OÉ-CUSSE (RAEOA)

COVID-19 iha RAEOA: pozitivu neen, ativu 55 no rekoperadu 196

COVID-19 iha RAEOA: pozitivu neen, ativu 55 no rekoperadu 196

Pesoál saúde sira prepara ekipamentu médiku bainhira halo atendementu Vasina AstraZeneca ba komunidade iha sentru saúde Comoro, segunda (13/9/2021). Imajen Tatoli/Antonio Gonçalves.

OÉ-CUSSE, 14 setembru 2021 (TATOLI)—Sentru Informasaun COVID-19 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), tersa ne’e rejista kazu pozitivu neen (6), ativu 55 no rekoperadu 196.

Notísia Relevante: COVID-19 iha RAEOA: pozitivu tolu, ativu 52 no rekoperadu 196

“Ohin, ita rejista kazu pozitivu aumenta, kazu pozitivu foun na’in-neen (6), ativu ka baixa hela iha sala izolamentu hamutuk 55 no rekopera ona hosi izolamentu 196,” Sekretáriu Rejionál Asuntu Saúde, Manuel da Costa, informa ba Agênsia Tatoli iha Sikluli, Oé-Cusse, tersa ne’e.

Kazu ativu 55 ne’ebé daudaun ne’e baixa hela iha sala izolamentu Alfandega Mahata na’in-sia (9), izolamentu Klinika Kurasaun na’in-rua (2), izolamentu Kitahara Mahata hamutuk na’in-40, auto-izolamentu na’in-haat (4)

Tuir dadus hosi 23 marsu 2020 to’o 14 setembru 2021, totál dadus komulativu kazu konfirmadu 252, hasai teste swab 44, RDT swab 177, komulativu teste swab 3.358, komulativu rezultadu negativu 3.074.

Dadus pasajeiru ne’ebé kumpre kuarentena obrigatóriu 1.649, auto-kuarentena 305 ho totál hamutuk 1.954 no pasa ona loron 14 hamutuk 1.850 no rejista óbitu ida.

Pasajeiru sira-ne’ebé tama Oé-Cusse kumpre hela kuarentena hamutuk 38, no sira-ne’ebé hela iha auto-kuarentena Fulolo na’in-haat (4), kuarentena Sakato na’in-tolu (3), dra. Catarina Anunu nua uma iha na’in-ida (1), kuarentena Eskola ETARO Masin na’in-27, auto-kuarentena Mateus Sufa nia rezidénsia na’in-ida (1), auto-kuarentena Palaban na’in ida (1), auto-kuarentena Veronika Oématan nia rezisdénsia na’in-ida (1).

Jornalista : Abílio Elo Nini

Editór     : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!