DEFEZA, HEADLINE

Kandidatu na’in-1.411 admitidu ba vaga F-FDTL 2022

Kandidatu na’in-1.411 admitidu ba vaga F-FDTL 2022

Membru F-FDTL hala'o parada militar iha ambitu serimónia Komemoraun Loron Restaurasaun Independensia Timor-Leste ba dala XX. Iha Palasiu Prezidente Aitarak Laran, sesta 20 Maiu 2022. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 20 jullu 2022 (TATOLI)— Komisaun Rekretutamentu Konjunta, Ministériu Defeza (MD) ho Komandu Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), kuarta ne’e, ofisialmente anúnsia naran kandidatu membru F-FDTL foun, hamutuk na’in 1.411 mak pasa iha selesaun dokumentu.

Liuhosi konferénsia imprensa iha Kuartél Jenerál Forsa Defeza-Fatuhada, Koordenadór ba Rekrutamentu membru FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) 2022, Tenente Koronél Mario Baptista, informa   Komandu F-FDTL ofisialmente anúnsiu ona naran aplikante ne’ebé admitidu ba vaga F-FDTL 2022 hamutuk na’in-1.411.

“Komisaun rekrutamentu F-FDTL taka sai ona lista rekrutamentu iha 15 jullu. Aplikante sira ne’ebé maka admitidu ka pasa iha selesaun mak nain-1.411, kompostu hosi mane na’in-1.262 no feto na’in-149 ne’ebé ekivalente 10,55%,” Kordenadór ne’e afirma.

Nune’e, nia husu ba aplikante sira ne’ebé naran sai iha lista rekrutamentu  bele mai aprezenta-an iha Kuartel Jenerál F-FDTL  Fatuhada, hodi rona informasaun adisionál balun, molok dezloka ba iha Sentru Fomasaun no Treinu (CFT) Metinaro hodi tuir teste médiku, Psikoteste, entervista no teste fíziku.

Oráriu ba kandidatu aprezenta-an, fahe ba faze rua mak hanesan kandidatu hosi Dili, Ataúro, Liquiça, Ermera, Aileu, Manatutu no Baucau, aprezenta aan iha Kuartel Jerál F-FDTL iha loron domingu 24 jullu 2022, tuku 15:00 lokoraik.

Ba kandidatu ka aplikante sira hosi Lautém, Viqueque, Manufahi, Ainaro, Bobonaro Covalima, no Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse no Ambeno (RAEOA), aprezenta-aan iha Kuartel Jenerál F-FDTL, iha loron 5 agostu 2022, tuku 15:00, lokoraik.

“Atu fó hanoin mós kuandu kandidatu ne’ebé la marka prezensa iha oportunidade ne’e ka tuir oráriu ne’e, konsidera katak eleminadu ona,” nia fó hanoin.

Entretantu, oráriu ba teste médiku mak kandidatu sira hosi munisípiu Dili, Ataúro, Liquica, Ermera, Aileu, Manatutu no Baucau, sei halo iha 25 jullu 2022, tuku 6:00, dadeer.  Enkuantu kandidatu hosi munisípiu Lautém, Viqueque, Manufahi, Ainaro, Bobonaro Covalima, no Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse no Ambeno (RAEOA), sei informa, hafoin halo aprezenta iha fulan agostu.

“Molok aplikante sira atu ba tuir teste médiku iha Sentru Fomasaun no Treinu (CFT) Metinaro, sira sei aprezenta kartaun vasina, kartaun bom komportamentu atualizadu, no mós dokumentu originál ba komisaun rekrutamentu,” Tenente Koronél ne’e esplika.

Koordenadór Mario Baptista hatutan durante prosesu rekrutamentu komisaun identifika naran aplikante balun doubru iha lista rekrutamentu, tanba uluk balun presenxe formulariu rua, hanesan ida formulariu jerál no ida seluk mak formulariu rejime espesiál ne’ebé rekomenda hosi veteranu sira.

“Ami bele apaga sira nia númeiru seriál ida no ami konsidera ida ne’e hanesan fallansu tékniku,” nia afirma.

Durante prosesu re-anunsia lista naran, nia akresenta iha kandidatu na’in-rua mak halo protesta kona-bá prosesu rekrutamentu nian, liuliu ba kadete rezervadu 2021 ne’ebé maka naran iha lista, maibé derepete laiha naran iha lista admitidu.

“Ha’u esplika ba sira katak, prosesu rekrutamentu ita halo ne’e ita tenke obedese ba regra, liuliu kritéru idade. Tanba rekrutametu ho kritériu katak simu  de’it ema ho tinan 18 to’o 25. Maibé balun to’o ona idade 26, 27 no balun to’o 30, ne’e la tama ona iha kritériu rekrutamentu nia,” katak nia.

Jornalista: Natalino Costa

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!