iklan

EDUKASAUN, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

CITD Canossa Baucau gradua formandu na’in-56

CITD Canossa Baucau gradua formandu na’in-56

Formandu na’in-56 hosi CTID Canossa Baucau, realiza serimónia gradusaun ba formandu sira iha Canossiana, Vila Antiga, Baucau, sesta (01/12). Imajen Agência TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 01 dezembru 2023 (TATOLI) – Formandu hamutuk na’in-56 gradua kursu iha Sentru Treinamentu Integrál no Dezenvolvimentu (CTID, sigla portugés) Canossa Baucau, sesta ne’e hafoin tuir formasaun durante fulan-ualu.

Diretora CTID Canossa Baucau, Madre Maria Marques, esplika, onra ba sentru formasaun Canossa Baucau ne’ebé ezite ona durante tinan-23 ne’ebé ohin loron realiza tán serimónia graduasaun ba formandu períodu tinan 2023 ho durasaun kursu fulan-11.

“Ami-nia esperansa atu formandu sira bele dezenvolve liután matenek ne’ebé hetan iha família, komunidade, organizasaun ka instituisaun no sosiedade ne’ebé sira horik ba,” Diretora CITD Canossa Baucau hateten iha Vila Nova, sesta ne’e.

Liuhosi formasaun, CTID hakarak kapasita juventude hanesan hasa’e koñesementu, abilidade, intelektuál, espiritúal inklui aumenta esperiénsia nu’udar bukae ba formandu sira hosi ohin no futuru.

Ho formasaun ne’ebé hetan durante aprende iha CTID bele ajuda forma juventude hirak-ne’e sai forte no matenek atu kontribui ba dezenvolvimentu iha Timor-Leste liuhosi serbisu eskala kiik to’o boot hodi fó moris ba formandu iha futuru.

“Presiza kapasita aan liuhosi formasaun oinoin hanesan edukasaun hodi sai kualidade tanba juventude mak ajente ba mudansa,” Madre Maria Marques, FDCC akresenta.

Reprezentante Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál Empregu (SEFOPE) atuál Xefe Gabinete SEFOPE, Jacinto Ribeiro Dias, hato’o parabéns ba graduadu sira no husu atu kontinua habelar inklui implementa kursu bainhira hasoru iha kampu serbisu.

“Ita tenke deskobre liafuan hosi formasaun, forma no asaun buat ketak ida, asaun mai hosi forma maibe ema-ne’ebé la forma nia nunka halo asaun,” Jacinto Dias hateten.

SEFOPE kompromete kontinua hamrik hamutuk ho sentru formasaun akreditadu hotu hodi hola parte iha área dezenvolvimentu, liuliu auto empregu sira nune’e odamatan nakloke ba juventude sira-ne’ebé iha inisiativa atu kontribui redús dezempregu iha Timor-Leste.

CITD Canossa Baucau ba períodu tinan-2023 hamutuk na’in-56, komposta hosi programa tolu hanesan administrasaun 18, kulinária sia, suku 19 no ospialidade hamutuk na’in-10.

CTID atribui mós sertifikadu ba formandu klase insentivu hamutuk 47, komposta hosi programa lian inglés na’in-15, komputadór 15, kustura 10 no barista na’in-hitu.

Hosi ezisténsia CTID Canossa Baucau hosi tinan-2002 to’o 2023 prodús ona formandu hamutuk 1.060.

Jornalista   : Natalino Belo 

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!