iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, DILI, HEADLINE, KAPITÁL

Tinan ne’e, CNC arrekada reseita $13.338,40 ba kofre Estadu

Tinan ne’e, CNC arrekada reseita $13.338,40 ba kofre Estadu

Logotipu CNC, I.P. Imajen/Espesiál

DILI, 21 dezembru 2023 (TATOLI) – Diretora Dezenvolvimentu Institusionál no Rekursu Umanu hosi Centro Nasionál Chega (CNC), Arminda G. Da Costa, relata hahu janeiru to’o dezembru 2023, konsege rekolla reseita hamutuk $13.338,40 ba kofre Estadu.

“Iha tinan 2023 hosi janeiru to’o dezembru ne’e, ita rekolla reseita $13.338,40”, informa Diretora CNC ne’e iha kna’ar fatin-Dili.

Reseita hirak ne’e, nia dehan rekolla hosi vizitante sira ne’ebé hala’o vizita iha CNC ka fatin istóriku sira hanesan ema estranjeiru selu $2 no lokal $1. Alende ne’e rekolla hosi produtu ne’ebé CNC rekolla hosi  sobrevivente sira nian hanesan homan no tais hodi faan iha ne’e.

“Produtu sira ne’e ita fa’an fila fali ba vizitante sira, ita nia konseitu ne’e dignifika sobrevivente sira ne’ebé iha grupu hodi homan no tais. CNC faan publikasaun livru sira hosi Avo Xavier, Prezidente Nicolau Lobato no Avo Nana (Xanana Gusmao)”, nia refere.

CNC mos iha salaun, aredór ka  tenda no kadeira hodi aluga ba organizasaun governamental no naun governamental, estudante sira hodi bele rekolla reseita liu husi ida ne’e ba kofre Estadu.

Tuir dadus hosi janeiru to’o dezembru, CNC simu vizitante 2.181  mai iha fatin istóriku CNC.

Vizitante sira kompostu hosi lokal na’in-794 kompostu hosi mane na’in-335 no feto na’in-459 no estranjeiru hamutuk  1.387 kompostu hosi mane 651 no feto 736.

Vizitante lokal mai hosi munisipiu Baucau, Manatutu, Ermera. Enkuantu hosi internasionál mai hosi Austrália, Amérika, Brunei, Coreia, Canada, España, Fransa, Indonésia, Japaun, komuniade xineza timorense, Kambodia, Singapura no Swiss.

CNC aprezenta istoria hosi 1974 to’o 1999 ba vizitante sira ho ezibisaun fotografia no dokumentariu prezerva iha arkivu no konvida sobrevivente  fó sira nia testemuña ba sira.

“Ita fasilita sira ho giaun hodi esplika kona-ba sekuensia 1999 no ezibisaun jornalista sira mate iha Balibo no arkivu istóriku sira”, nia refere.

Jornalista    : Jesuína Xavier

Editór         : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!