iklan

JUSTISA, HEADLINE

Kazu Bebora, Tribunál aplika AP ba arguidu na’in rua

Kazu Bebora, Tribunál aplika AP ba arguidu na’in rua

Edifísiu Tribunál Distritál Dili. Imajen/Tatoli

DILI, 25 fevereiru 2024 (TATOLI)-Tribunál Judisiál Primeira Instánsia Dili (TJPID), domingu (25/2) ne’e, halo interrogatóriu dahuluk ba arguidu na’in rua ho inisiál J no HM ne’ebé halo tentativa ómesidu hodi uza samurai taa sidadaun ida iha karreta laran iha área Bebora.

Kazu ne’e akontese iha sesta (23/2) foin lalais ne’e tuku 3:00 dadersan suspeitu na’in rua kondús motorizada Honda Beat ho katana iha liman soke karreta Grand Max ida no hadeer mai tenta atu taa sidadaun ne’ebé lori karreta ne’e.

Hafoin arguidu na’in rua halo tiha asaun ne’e, PNTL seksaun patrulla eskuadra Dom Aleixo asegura kedan suspeitu ida no loron tuirmai asegura tan suspeitu ida.

Iha interrogatóriu dahuluk, Ministériu Públiku promove arguidu sira ho krime arma branka no tentativu omisídiu.

Iha sala julgamentu, arguidu na’in rua nia Defeza hosi J no HM Defensór Públiku Henrique Mariz, husu ba Tribunál atu foti medida koasaun ne’ebé adekuadu tuirTribunál nia haree.

Hafoin rona tiha parte Tribunál aplika medida koasaun ba Aprezentasaun Périodika (AP) ba arguidu sira.

Henrique Mariz, hateten, desizaun ne’ebé Tribunál foti hodi aplika medida koasaun Aprezentasaun Périodika ba nia kliente na’in rua ne’e medida ida ne’ebé adekuadu.

“Medida ne’ebé mak Tribunál aplika mak Aprezentasaun Périodika arguidu na’in rua ne’e kada semana ida dala ida tenke aprezenta aan ba polísia eskuadra ne’ebé mak besik,” Henrique hateten ba jornalista sira iha TJPID, domingu ne’e.

Nia dehan, Defeza nia haree Tribunál nia desizaun hodi aplika medida koasaun AP nia kliente na’in rua J no HM ne’e adekuandu tanba arguidu na’in rua lori katana maibé ho arguidu sira-nia deklarasaun no koopera ba iha justisa tanba investigasaun ba kazu ne’e sei kontinua lai ho arguidu sira nia konduta mak Tribunál foti medida koasaun Aprezentasaun Périodika.

Interrogatóriu dahuluk ne’e preside hosi Juíz turnu, José Maria de Araujo, Ministériu Públiku Reprezenta hosi Prokuradór Ricardo no Arguidu sira hetan asisténsia hosi Defensór Públiku Henrique Mariz.

Jornalista: Natalino Costa

Editór: Rafael Ximenes de A. Belo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!