Autoridade RAEOA konstrui irrigasaun fasilita natar na’in-36 iha Lifau