Bobonaro sei komemora loron veteranu ho atividade lima