CNRT solidariza povu no estudante sira iha situasaun pandémika