Governu aprezenta Orsamentu Retifikativu millaun $223 ba PN