Governu tenki transforma zona fronteira iha munisipíu tolu