Kandidatu membru PSHT 1.057 hosi Bobonaro sei gradua iha tinan ne’e