Manutensaun estrada hosi Gleno to’o Letefoho iha ona konkursu públiku