Plan no UNICEF apoiu ekipamentu COVID-19 ba eskola 150 iha aileu no ainaro