RAEOA sei komemora 28 Novembru ho modalidade desportu haat realiza iha sub-rejiaun