SAMES husu autoridade konstrui armazein kada munisípiu