SEAK sei realiza kampaña nasionál “kultura forte nasaun metin” iha Likisa