SEJD husu membru PSHT foun iha Bobonaro hatudu imajen di’ak ba sosiedade