Sentru votasaun-rua iha suku Holpilat la asesu liña eletrisidade.