INTERNASIONÁL, EDUKASAUN

ASEAN Halo Ezposizaun Fotografia

ASEAN Halo Ezposizaun Fotografia

Foto espesiál

DILI, (TATOLI) – Nasaun plenu direitu ASEAN (Association of South East Asian Nation) halo atividade ezpozisaun fotografia iha Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) hodi hakbesik liutan ASEAN ba estudante universitáriu sira.

Nasaun sira membru ba ASEAN mak Brunei Darrusalam, Kambodia, Indonézia, Laos, Myanmar, Malázia, Filipina, Singapura, Tailándia no Vietname.

Reprezentante embaixadór ASEAN sira, embaixadór Filipina, Abdulmaid Kiram Muid, hateten atividade ne’e realiza hodi komemora atinjimentu komunidade ASEAN nian liuhusi nia istória.

“Ezibisaun ida ne’e kona-ba ita-nia istória komun ne’ebé lori povu oi-oin hamutuk iha komunidade ida”, hatete embaixadór Muid iha kampus sentrál UNTL, kuarta (6/12).

Membru ASEAN 10 ida-idak ho nia antesedénsia, ho nia forsa nomós frakeza. Nune’e, diferénsia ne’ebé iha lori ASEAN hodi halibur no sai boot.

“Ami halo ezibisaun ida ne’e ba povu Timor-Leste, nune’e bele hatene saida mak kona-ba ASEAN no ASEAN nia signifikasaun saida”, dehan.

Rejiaun Ázia-Pasífika, Muid espera edukasaun simples ne’ebé hala’o, sei la’o dook liutan hodi ajuda timoroan prepara aan ba membru eventuál iha ASEAN.

“Ha’u hakarak agradese ba universidade no MNEK ne’ebé ajuda ona ami hodi organiza eventu ne’e. Ha’u deseja ema ida-idak bele dezfruta ami-nia esperiénsia iha ezibisaun ida ne’e”, katak tan.

Reitór UNTL, Francisco Miguel Martins, akresenta UNTL durante tinan 17 nia laran, tau kooperasaun nu’udar fatór prinsipál ba dezenvolvimentu universidade, natureza nasionál nomós internasionál.

“Iha frame work ida ne’e, kooperasaun ho diversa universidade iha nasaun estadu membru ASEAN, hanesan Indonézia, Malázia no seluk tan dezempeña papel importante no iha akordu oi-oin, iha tinan 17 nia laran, halo formasaun kapasidade no promove amizade entre estudante, funsionáriu administrasaun hodi reforsa kualidade edukasaun, peskiza no eleva produsaun sientífiku tuir nesesidade”, realsa.

Reitór hatutan asesu ba ASEAN hanesan estratéjia dezenvolvimentu sosiál, ekonomia no sei kontribui atu aselera kresimentu ekonómiku ba progresu sosiál no evolusaun sosiál  no kultura TL.

“Iha konstestu ida ne’e, ami apresia ho oportunidade ne’ebé mak fó ba UNTL hodi diriji ezibisaun ida ne’e. Ne’e oportunidade ba ami-nia estudante nomós komunidade akadémika”, apresia.

Atividade ne’e realiza tanba hetan apoiu husi Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Timor-Leste.

Nune’e ezibisaun la’o ho efetivu no hetan partisipasaun di’ak husi estudante no estrutura tomak universidade nian inklui alumni balun.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!