iklan

BOBONARO, MUNISÍPIU

Komunidade Maliana Halerik Kondisaun Estrada-Irrigasaun

Komunidade Maliana Halerik Kondisaun Estrada-Irrigasaun

Mapa Bobonaro. Imajen/Espesiál

BOBONARU, (TATOLI) – Komunidade Maliana husu ministériu kompetente ba ukun nain atu atensaun ba kondisaun estrada hanesan parte igreja Maliana nian, ospitál tuan, suku Lahomea leten, Ritabou no irrigasaun Maliana I no II.

Preokupasaun sira ne’e hato’o husi komunidade iha ámbitu Ministru Obra Públika (MOP) no Ministru Agrikultura no Peska (MAP) partisipa atividade kuda ai oan iha Suku Lahomea, Postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaru, ohin, ne’ebé promove husi Antigu Grupu Rezisténsia Juventude Tuba Corente Maliana ho lema Unidade e Sólido.

Hatan ba preokupasaun ne’e, Ministru Salvador Pires, perante komunidade hateten governu iha ona planu mestre ba estrada, inklui Maliana.

So que agora ami planu hela, iha prosesu planeamentu oinsa desagrera, ita komesa implementa ita-nia planu sira ne’e. Ne’e la’ós de’it estrada nasionál maibé mós munisipál no rurál sira”, katak ministru obra públika.

Governante ne’e akresenta, kompromisu governu konstitusionál da-ualu tinan ne’e mak halo investimentu iha estrada rurál.

“Kona-ba bee. Iha ona planu atu fó rezultadu di’ak, nune’e asesu bee iha moris lorloron atu kontribui di’ak liután ba prosesu dezenvolvimentu”, garante Ministru Salvador Pires.

Enkuantu, Ministru Agrikultura no Peska, Joaquim Gusmão dos Santos, katak polítika MAP ba tinan ne’e atu identifika irigasaun sira iha teritóriu tomak hodi haree kondisaun saida mak aat hodi hadi’a.

“Se ita hakarak hasa’e produsaun, ita la hadi’a, bee la iha, ita ko’alia de’it”, hateten governante ne’e.

Nia haktuir dezembru tinan kotuk MAP hamutuk ho JICA (Ajénsia Kooperasaun Internasionál Japaun), ne’ebé mak hala’o projetu kuda hare nian, komesa atu normaliza fali  kalendáriu atu kuda hare nian.

“Iha Maliana um (1) ita konsege kuda hotu; mil e tal hectare. Hein katak ida ne’e bele halo mós ba Maliana dois (2), depois ita iha bee sufisiente mak ita bele kuda ba époka segundu nian”, afirma.

Entretantu, tuir planu governu konstitusionál da-ualu nian, TATOLI.IP asesu governu iha mós kompromisu hodi tau konsiderasaun ba área rua ne’e durante mandatu tinan lima.

Jornalista: Rafy Belo

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!