DESPORTU, HEADLINE

Ultramar Hakarak Ultrapasa Zona Dezpromosaun

Ultramar Hakarak Ultrapasa Zona Dezpromosaun

Treinadór Atlético Ultramar, Gaspar Pinto

DILI, 22 agostu 2019 (TATOLI)—Klube estimadu Munisípiu Manatuto, Atlético Ultramar, dadaun ne’e izola-aan hela iha zona dezpromosaun hamutuk ho Académica FC, tanba ne’e, treinadór Gaspar Pinto sei buka meiu nune’e bele lori sai Ultramar hosi zona dezpromosaun.

“Ami hanoin hela oinsá mak atu haksoit sai hosi zona mean ne’e. Ha’u ko’alia bebeik ona ho jogadór sira se ita atu hetan rezultadu di’ak tenke badinas treinu nune’e bele sai hosi liña mean ne’e. Maibé, buat hotu fila ba minutu sia-nulu mak termina iha jogu sira tuir mai ne’e,” dehan Gaspar ba jornalista iha salaun Xanana Sport Center, Bairro Formosa, ohin.

Tuir oráriu Liga Futeból Amadora (LFA), jogu kontinuasaun iha sábadu (24/08) iha Estádiu Munisipál Dili,  ekipa Ultramar no armada Assalam sei hasoru malu.

“Ami sei hasoru Assalam iha sábadu. Maibé, minutu sia-nulu mak sei determina. Ha’u hanesan ko’alia bebeik ona, ha’u lakohi gaba-aan uluk,” Gaspar tenik.

Enkuantu, treinadór Assalam la konsege dadalia ho Agência Tatoli kona-ba jogu iha sábadu tanba okupadu hela ho serbisu seluk.

Nune’e, iha loron hanesan (sábadu), iha Estádiu Malibaca Maliana, sei hasoru malu entre Lalenok United FC no Karketu Dili FC.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!