iklan

NASIONÁL, HEADLINE

Ekipa Espesialista Aprezenta Opsaun Ligasaun Aéria ba Konsellu Ministru

Ekipa Espesialista Aprezenta Opsaun Ligasaun Aéria ba Konsellu Ministru

Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministru, Hermenegildo Augusto Cabral Pereira. Imajen dok.TATOLI

DILI, 11 setembru 2019 (TATOLI) – Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) iha kuarta ne’e, rona aprezentasaun relatóriu husi ekipa espesialista DLA Piper kona-ba opsaun ligasaun aéria.

“Konsellu Ministru ohin rona aprezentasaun relatóriu husi ekipa  espesialista ne’ebé Prezidensia Konsellu Ministru no Ministériu Transporte no Komunikasaun harii, hodi halo avaliasaun ba opsaun ne’ebé Timor-Leste iha, ba produtividade ligasaun aéria ba Darwin, Singapura, Bali no rai seluk tan”, tenik Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministru, Hermenegildo Augusto Cabral Pereira, ba jornalista sira, iha Palásiu Governu.

Governante ne’e dehan, ekipa ne’e mai halo aprezentasaun ba KM hafoin estudu kle’an, hodi fó rekomendasaun ba Governu molok foti desizaun.

“Tanba desizaun ne’e sei sensível hela ha’u labele hato’o detalla, maibé loron to’o ha’u sei hato’o informasaun kona-ba asuntu ne’e”, nia dehan.

Entretantu, aprezentasaun ida ne’e ho objetivu atu aprezenta opsaun estratejia ne’ebé apropriadu liu ba tempu badak no ba tempu naruk, ne’ebé bele disponivel ba Governu, ho dalan atu asegura transporte aeru no evita izolanentu ne’ebé merkadu kompetitivu industria transporte aeru ninia impoin. 

Biban ne’e, ezekutivu sira fó poder tomak ba Ministru Transporte no Komunikasaun, José Agustinho da Silva, atu asina Akordu Servisu Aériu ho Estadu Qatar no Emiradu Arabé Unidu, iha konformidade ba konvensaun aviasaun sivíl ho objetivu atu estabelese no opera servisu aéreu entre no ba territóriu sira.

Jornalista: Julia Chatarina

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!