HEADLINE, KAPITÁL

Governu Sei Harii Kuadru Avizu iha Fatin Públiku Negosiante Sira Faan Sasán

Governu Sei Harii Kuadru Avizu iha Fatin Públiku Negosiante Sira Faan Sasán

Inan feton na'in-rua tuur hein hela sira-nia modo ne'ebé fa'an iha estrada ibun área Comoro, Dili. Imajen/TATOLI.

DILI, 02 jullu 2020 (TATOLI)–Xefe Departamentu Jestaun Merkadória Munisípiu Dili, Berta Santa Gonçalves Vieira, hateten iha futuru Governu sei harii kuadru avizu ba fatin públiku ne’ebé mak negosiante sira kontinua faan sira-nia sasán.

“Ita sei halo planu ida atu garante seguransa ida ba negosiante sira ne’ebé mak kontinua faan sasán iha fatin públiku hanesan iha Klinika Foho Osan-Mean nia oin (Audian), Kampung Baru (Comoro) no fatin seluk tan,. Iha futuru, Governu sei tau kuadru avizu iha fatin hirak ne’e,” dehan Xefe Departamentu Jestaun Merkadória Munisípiu Dili, Berta Santa Gonçalves Vieira, ba Agência TATOLI iha nia servisu fatin, Mascarinhaa, Dili, kinta ne’e.

Tuir nia, negosiante sira ne’e ko’alia la komprende no nunka halo tuir saida mak Governu liuhosi jestaun merkadória apela ona ba sira katak fatin públiku proibidu atu faan sasán.

“Ita apela ba nogosiante sira loron-loron hela de’it maibé sira nunka halo tuir. Entaun, ita iha hanoin ida katak buka meiu ida hodi koordena ho ministériu kompetente sira atu halo planu ida para asegura no seguru ba fatin púbiku ne’ebé mak ita-nia komunidade faan mak tenke tau kuadru avizu katak proibidu ba fatin ne’e atu faan sasán iha ne’e,” nia dehan. 

Nia dehan, meiu hotu-hotu guarda munisípiu aplika hotu ona, tantu hadau sasán no duni no sobu sira-nia sasán maibé laiha mudansa ba reasaun ne’ebé mak jestaun merkadória aplika.

Ho ne’e, nia dehan, presiza duni tau kuadru avizu nune’e futuru labele ulun moras ho fatin hirak ne’ebé mak negosiante sira uza no faan hela sira-nia modo-tahan no sasán seluk ne’e.

“Ha’u fiar katak planu ida-ne’e bele hetan akordu no apoiu nune’e bele realiza iha futuru, para ita-nia fatin ne’e bele haree moos no saudavél hodi ema halo movimentu ba mai no laiha engarafamentu,” nia hateten. 

Jornalista : Osória Marques

Editór     :  Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!