iklan

NASIONÁL, DILI, HEADLINE, SEGURANSA

PNTL ho TLPDP ko’alia koordenasaun programa servisu 2020-2026

PNTL ho TLPDP ko’alia koordenasaun programa servisu 2020-2026

Komandu PNTL no parseiru dezenvolvimentu Timor-Leste Police Development Program (TLPDP) ko’alia koordenasaun programa konjunta ne’ebé hala’o ona iha tinan 2019-2020 no estratéjia programa ba tinan 2020-2026. Imajen/PNTL

DILI, 18 agostu 2020 (TATOLI)- Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), ohin,  hala’o enkontru ho parseiru Dezenvolvimentu Timor-Leste Police Development Program (TLPDP) hodi ko’alia koordenasaun programa konjunta ne’ebé hala’o ona iha tinan 2019-2020 no estratéjia programa ba tinan 2020-2026.

Notísia Relevante : TLPDP Kapasita VPU Kombate Krime Violénsia Doméstika

Segundu Komandante Jerál PNTL, Komisáriu Mateus Fernandes dehan, PNTL agradese tebes ba apoiu ne’ebé parseiru TLPDP fó durante ne’e mai PNTL tanba prezensa parseiru nian sempre hamriik iha PNTL nia sorin iha situasaun saida de’it.

“Agora daudaun TLPDP servisu maka’as hela hodi identifika postu haat no lima iha liña fronteira tanba Governu ezije postu foun ne’e bele realiza lalais. Postu foun sira ne’e sei haree liu ba ema sira ne’ebé tama ilegál, haree ba volume ikus-ikus ne’e ema tama ilegál liuhusi fronteira sa’e maka’as, tanba ne’e ita presiza kobre lalais asuntu sira-ne’e, entaun Governu liu husi Vise Ministru Interiór no Komandante Jerál husu TLPDP atu fó apoiu ba ita,” informa Komisáriu Mateus Fernandes, liuhusi komunikadu imprensa ne’ebé Agência Tatoli asesu, ohin, iha Dili.

Nia dehan, parseiru TLPDP iha korajen boot hodi apoiu PNTL liu-liu iha konstrusaun edifísiu Sentru Koordenasaun Krime Trans Nasionál (TNCC-Trans National Crime Coordination Center) iha resintu Kuartél Jerál PNTL Caicoli ne’ebé  konstrusaun sei hala’o hela.

“Atu servisu koordenasaun bele la’o ho di’ak presiza ita hotu nia kolaborasaun másimu hodi nune’e ita bele atinje planu hotu ne’ebé maka ita iha ona, tantu parseiru no mós PNTL rasik,” nia hateten.

Iha enkontru ne’e, parte TLPDP aprezenta programa no apoiu hirak ne’ebé sira fó ona ba PNTL iha tinan 2019 to’o 2020 no estratéjia programa sira ne’ebé sei kontinua oferese ba PNTL iha periodu tinan 2020 to’o 2026.

Hola parte iha enkontru ne’e Segundu Komandante Jerál PNTL, Komandante Komandu Operasaun, Administrasaun, Xefe Planeamentu, Xefe Jéneru no Segundu Komandante TLPDP ho ekipa.

Jornalista   : Eugénio Pereira

Editór        : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!