iklan

AILEU, HEADLINE

Estadu presiza fó atensaun ba programa promosaun no igualdade jéneru

Estadu presiza fó atensaun ba programa promosaun no igualdade jéneru

Espoza Prezidente Republika, Cidalia Nobre Lopez Mozinho Guterres. Imajen/Antonio Goncalves.

AILEU, 15 outubru 2020 (TATOLI)–Espoza Prezidente Repúblika, Cidália Mouzinho Nobre Guterres, hateten presiza Estadu nia atensaun makaas ba programa promosaun no igualdade jéneru iha Timor-Leste.

Notisia Relevante: Espoza Prezidente Repúblika kongratula feto rurál

“Estadu presiza fó atensaun makaas liután ba programa promosaun no igualdade jéneru iha Timor-Leste espesiál atu hakbiit labarik feto sira,” dehan espoza Prezidente Repúblika, Cidália Mouzinho Nobre Guterres, iha ninia diskursu iha ámbitu selebrasaun Loron Internasionál Feto Rurál ne’ebé selebra iha Postu Administrativu Laulara, Munisípiu Aileu, kinta ne’e.

Cidália Mouzinho Nobre Guterres hateten, prinsipalmente ba labarik feto iha área rurál atu goza sira-nia direitu ne’ebé mak konsagra iha Konstituisaun RDTL artigu 16, 17 no 18, instrumentu sira hanesan konvensaun Nasaun Unida (UN) ba deiritu labarik no konvensaun atu halakon diskriminasaun hotu-hotu hasoru feto (CEDAW).

Tanba, nia dehan, instrumentu internasionál nu’udar abut ba instrumentu legál sira seluk ne’ebé mak determina katak Estadu iha obrigasaun hotu atu respeita no promove igualidade iha lei no polítika.

Nia hateten, estadu iha obrigasaun atu proteje parte hotu hosi forma diskriminasaun direta no indireta no iha obrigasaun mós atu asegura igualdade no elimina diskriminasaun jéneru área públika no doméstika hodi bele kontribui ba dezenvolvimentu  sustentavél.

“Ita hotu rekuñese katak feto sira mak nu’udar forsa traballu iha área agrikultura, komérsiu no servisu informál seluk tan, tanba ne’e haktuir ba enkuadramentu legál nasionál no internasionál on-ioin hodi enkoraja no motiva kuantidade no kualidade produsaun feto sira-nian,” nia hateten.

Embaixadora Plan Internasionál iha Timor Leste hateten, oitavu (VIII) Governu Konstituisionál inisia no aprova ona dekretu-lei adosaun medida apoiu familiar, mediante atribusaun “cesta basica” nu’udar medida restrisaun iha ámbitu luta hasoru pandemia COVID-19.

“Ha’u hatene katak iha VIII Governu konstituisionál  inisia no arpova ona dekretu-lei adosaun medida apoiu familiar, mediante atribusaun “cesta basica” nu’udar medida restrisaun iha ámbitu luta hasoru pandemia COVID-19. Ida-ne’e atu salva no proteje vida umanu ne’ebé afetadu ba funsionamentu normál ekonómia ho empreza nasional no internationál ne’ebé suspende sira-nia operasaun hodi kauza servisu-na’in barak mak lakon ervisu no rendimentu finanseira hodi satisifas nesesidade alimentasaun no sanitária bázika,” nia hateten. 

Nia dehan, Prezidente Repúblika promulga tan ona dekretu apoiu retoma manutensaun atividade iha ámbitu planu rekuperasaun ekonómiku ho objetivu atu apoiu destinadu ba entidade empregadór sira. Nune’e, ho diploma sira-ne’e sei dudu no valoriza produsaun agrikula no servisu sira hosi traballadór sira-nian ba dezenvolvementu sustentavél.

Jornalista: Osória Marques

Editor: Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!