iklan

EKONOMIA, HEADLINE

SEKoop–ajénsia rua asina akordu ho UNDP apoiu fundu ba formasaun

SEKoop–ajénsia rua asina akordu ho UNDP apoiu fundu ba formasaun

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira no Reprezentante UNDP iha Timor-Leste, Munkhtuya Altangerel, asina akordu, iha salaun ETDA, Fatuhada, sesta (05/03). Imajen/Natalino Costa

DILI, 05 marsu 2021 (TATOLI)-Sekretaria Estadu Kooperativa (SEkoop) hamutuk ho ajénsia hanesan Institutu Apoiu Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE) no East Timor  Devolopment Agency  (ETDA) asina akordu ho parseiru United Nation Development Programme (UNDP) ba finasimentu formasaun ba grupu kooperativa no joven sira.

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, hateten parte SEKoop sei apoia direta ba grupu produtivu sira ne’ebé iha nível baze no joven potensiál sira hodi hala’o atividade negósiu ho di’ak.

“Sei iha formasaun ba grupu kooperativa sira ne’ebé estabelesidu ona iha baze besik 240, atu nune’e bele dezenvolve no nakfilak-an ba kooperativa hodi kontribui ba ita-nian dezenvolvimentu nasaun,” Sekretáriu Estadu Elizáriu dehan, sesta ne’e, iha salaun ETDA, Fatuhada.

Iha fatin hasan, Diretór ETDA, Januário Neto Mok, hateten formasaun ne’ebé sei oferese iha área ospitalidade no eko-turizmu,  ho fundu ne’ebé maka UNDP apoiu ba ETDA hamutuk $40.000.

“Kooperasaun ne’e, ami sei foku forma joven sira hamutuk na’in-60 iha área ospitalidade no eko-turizmu, liu-liu liga ba lian inglés báziku,” nia akresenta.

Iha sorin seluk, Diretór IADE, Filomeno Marcelino Belo, hateten parte institutu hetan apoiu hosi UNDP atu forma no motiva emprezáriu sira atubele atu jere negósiu ho di’ak.

Nune’e mós, Reprezentante UNDP iha Timor-Leste, Munkhtuya Altangerel, informa fundu ne’ebé oferese atu ajuda ema ho negósiu kiik nune’e bele halo negósiu ho di’ak.

“Ami fó fundu hamutuk millaun $1 no daudaun ami tranfere ona osan balun ho montante $500.000 ba konta Governu Timor-Leste liuhosi Ministériu Finansa. Fundu ne’e maka sei foti hodi finansia programa sira ne’ebé mensiona ona iha akordu,” nia akresenta.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina   

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!