iklan

DILI, HEADLINE, KAPITÁL

Governu orienta rekruta ema halo limpeza iha suku laran

Governu orienta rekruta ema halo limpeza iha suku laran

IGE normaliza mota iha área balun iha Dili hafoin inundasaun, domingu (04/04). Imajen/IGE

DILI, 10 abril 2021 (TATOLI)—Governu liuhosi Ministériu Administrasaun Estatál, sábadu (10/04) ne’e, orienta adminstratdór postu administrativu no xefe suku sira iha Dili atu rekruta ema hodi halo limpeza, tanba desaztre naturál ne’ebé akontese domingu (04/04) ne’e hamosu inundasaun ne’ebé lori lixu naklekar iha Sidade Dili nia laran.

Notísia Relevante: Inundasaun estraga sasán komunidade, hamosu mós lixu

Xefe Suku Camea, Postu Administrativu Cristo Rei, Munisípiu Dili, Matos da Costa, hateten bazea ba orientasaun hosi Governu ne’e mak nia parte halo ona rekrutamentu ba ema na’in-20 atu halo limpeza hodi hamoos lixu sira iha suku laran.

Xefe Suku Camea, Matos da Costa. Foto TATOLI: Felicidade Ximenes

“Sira ne’ebé ita rekruta ne’e hahú ona limpeza iha loron rua liubá no sei kontinua limpeza hela tanba seidauk hotu. Depois segunda (13/04) semana oin, ami sei hein informasaun foun hosi leten oinsá apoiu ekipamentu hodi haforsa ba ekipa ne’ebé prepara tiha ona ne’e atu uza hodi halo limpeza,” Xefe Suku Camea hateten ba Agência TATOLI, hafoin halo enkontru ho Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak ho MAE, iha Ministériu Finansa, Aitarak Laran, Dili, sábadu ne’e.

Nia hatutan, kona-ba osan intensivu ba ema na’in-20 ne’ebé kada suku rekruta ne’e, Governu liuliu Ministériu Administrasaun Estatál nia responsabilidade tanba orientasaun ne’e maihosi ne’ebá mak autoridade lokál sira implementa de’it.

Aleinde ida-ne’e, xefe suku ne’e informa katak iha Suku Camea ne’e uma ne’ebé hetan stragu totál ne’e hamutuk uma-kain hitu (7) hosi Aldeia Ailok-Laran no Terminál Becora ninian, ema sira-ne’ebé afetadu ne’e balun ba hela ho sira-nia família nia uma.

“Daudaun ne’e ami seidauk bele aprezenta dadus konkretu tanba ami sei rekolla no rejistu hela. Ho ne’e. ami fó fiar tomak ba xefe aldeia sira mak rekolla tanba sira mak besik liu komunidade, nune’e ita hein de’it rezultadu ikus hosi sira,” xefe suku ne’e hateten.

Kona-ba apoiu ba vítima dezastre naturál sira, nia dehan, sira-nia parte prepara de’it dadus no MAE mak sei konsidera, no dadus hirak ne’e rekolla hotu mak segunda (13/04) oin sei entrega ba Postu Administrativu Cristo Rei hafoin mak submete ba MAE.

“Tanba, ita foin simu orientasaun no simu formatu ba rekolla dadus ne’e iha tersa ne’e. Segunda mak ita hatama, nune’e bele prosesu no ita-nia família afetadu ba dezastre naturál ne’e bele hetan apoiu ruma,” Matos da Costa hateten.

Tanba, nia informa, Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak orienta líder komunitária sira tenke esforsu-aan ona atu identifika populasaun sira-nia sasán ne’ebé hetan estragu, atu nune’e Governu bele tau iha konsiderasaun.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!