BOBONARO, MUNISÍPIU

Governu hahú konstrui uma kbiit laek iha Bobonaro

Governu hahú konstrui uma kbiit laek iha Bobonaro

Diretór Jerál Dezenvolvimentu Rurál, Rosito Guterres, hatuur fatuk dahuluk ba konstrusaun Uma ba Kbiit Laek (UKL) iha suku Raifun, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/ Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 11 juñu 2021 (TATOLI)—Governu liuhosi Ministériu Adiministrasaun Estatál (MAE), hahú konstrui Uma ba Kbiit Laek (UKL) ba benefisiáriu hamutuk uma-ka’in tolu iha suku Raifun, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro.

Diretór Jerál Dezenvolvimentu Rurál, Rosito Guterres, hateten, programa ne’e benifisia direta ba Komunidade no mós bele kombate pobreza, liuliu sira ne’ebé kbiit laek.

Notísia relevante:Suku Holsa, família tolu sai benefisiáriu ba UKL

“Uma Kbiit Laek ne’e fó benifísiu direta ba komunidade ho forma oioin. Ne’e hatudu katak, ita bele kombate pobreza ne’ebé abitantes-sira enfrenta durante ne’e. Nune’e, osan ne’ebé kbiit laek sira buka, bele halo fali atividade negósiu,” Rosito Guterres, hateten iha lansamentu uma kbiit laek, sesta ne’e.

Nune’e mós Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Jeferino Saores de Jesus, agardese polítika Governu no husu família kbiit laek-sira labele triste, tanba programa ne’e sei iha ninia kontinuasaun.

“Politika Governu kapás tebes. Maibé, ne’e faze dahuluk no rograma ne’e mós kada tinan sei halo nafatin ba ema na’in-tolu, tanba ne’e labele triste no husu atu uza ho kuidaddu,” nia husu.

Xefe suku Raifun, Domingos Salvadór, agradese tanba komunidade sente duni dezenvolvimentu liuliu ba família vulnerável.

Lansamentu  ba implementasaun programa konstrusaun ba Uma Kbiit Laek iha suku Raifun, reprezenta atividade hotu-hotu ne’ebé sei implementa iha tinan ne’e, iha munisipiu ne’e ho totál uma hamutuk 150, kompostu hosi postu administrativu Bobonaro iha suku 18 hetan uma unidade 54, postu administrativu Cailaco suku ualu hetan uma 24, postu administrativu Lolotoe iha suku hitu hetan uma 21, postu administrativu Maliana Vila iha suku hitu hetan uma 21, postu administrativu Balibo iha suku neen hetan uma 18 no postu administrativu Atabae iha suku haat  hetan uma 12.

Iha tinan 2021, Governu sei harii Uma ba Kbiit Laek hamutuk 1.254 iha suku 424 ho totál orsamentu millaun $25.

Tuir estimasaun, kustu ba kada uma entre $14.000 to’o $17.000 ho modelu konstrusaun  iha rua, primeiru iha kuartu tolu, sala vizita ida no kuziña, no tipu seluk iha kuartu rua, sala vizita ida no kuziña.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!