iklan

EKONOMIA, HEADLINE, LIQUIÇÁ, MUNISÍPIU

SEKoop realiza formasaun ba membru kooperativa CCLN Liquiçá

SEKoop realiza formasaun ba membru kooperativa CCLN Liquiçá

Formasaun ba membru kooperativa CCLN Liquiçá, iha sede kooperativa CCLN,Liquiçá, segunda (12/07). Imajen TATOLI/Natalino Costa

LIQUIÇÁ, 12 jullu 2021 (TATOLI)–Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) fasilita formasaun dezenvolvimentu integradu baze ba kooperativa, ba membru Konsellu Kombatente Libertasaun Nasionál (CCLN, sigla portugés) munisípiu Liquiçá hamutuk na’in-30, durante loron haat, hahú loron 12 to’o 15 jullu.

Iha seremónia abertura formasaun, durante intervensaun, Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, komprometidu kontinua fasilita membru kooperativa iha Timor-Leste eleva koñesimentu.

“SEKoop kontinua nafatin fó formasaun ba membru kooperativa sira, karik aban bainrua sei haruka funsionáriu no tékniku sira mai iha ne’e atu akompaña imi-nia lala’ok kooperativa. Ha’u mós lori matéria ida,” Sekretáriu Estadu Elizário, hateten iha sede kooperativa CCLN, Liquiçá, segunda ne’e.

Iha fatin hanesan, Prezidente CCLN munisípiu Liquiçá, Vicente da Coneceição ‘Railoos’, apresia no agradese ba formasaun no prezensa hosi membru Governu.

“Ohin to’o duni loron ne’ebé komprometidu atu fó esperansa ba membru kooperativa tomak, ne’ebé rejistadu ona tanba ami hein hela prosesu ne’e atubele avansa ho atividade sira seluk ne’ebé planeadu ona. Tanba ne’e, ami agradese ba ita boot ninia prezensa,” nia akresenta.

Responsável ne’e komprometidu mobiliza no organiza kombatente tomak, ne’ebé hetan ona pensaun mensál hosi Estadu atu envolve iha kooperativa, nune’e bele hadi’a moris.  

Nia informa, kombatente libertasaun nasionál ne’ebé rejista iha CCLN Liquiçá hamutuk pur volta 15.000, maibé 11.000 mak seidauk hetan validasaun kompara ho sira uluk.

“Hakarak hato’o ba Sekretáriu Estadu katak inisiativa konsellu mak hodi harii kooperativa, mai hosi matenek balun,” nia hatutan.

Nune’e, Prezidente CCLN Liquiçá fó hanoin ba konsellu kombatente nasionál atu harii mós kooperativa.

“Iha ne’e konsellu aseita no konkorda tebes ho ideia sira neebé iha no ami konsege organiza malu, konvida veteranu balun hodi diskute no fó hanoin ba malu, ikus mai iha tinan 2020 ami konsege selebra reuniaun alargada ida iha ami-nia sede provizóriu iha Maumeta, nune’e nia prosesu la’o to’o ohin loron no rejista ona membru pur volta 90 resin,” nia tenik.

Aleinde ne’e, iha ema tau naran naran hanesan membru maibé seidauk investe kapitál kooperativa no hola ona parte no jere kooperativa.

“Ami hanesan konsellu, fó nafatin apoiu no motivasaun atu nafatin organiza kombatente sira iha kooperativa. Agradese tanba ita boot nu’udár membru kooperativa bele hetan formasaun atu hasa’e koñesimentu hodi la’o hamutuk iha knuua kooperativa ida, nune’e benefísiu aban bainrua mak foin sente, enkuantu jestaun no prosedimentu estabelese ona,” nia fó hanoin.

Kooperativa hanesan estrutura formadu, ne’ebé harii hosi Asembleia Jerál ida hodi bele halo jestaun ba kooperativa.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!