iklan

HEADLINE, NASIONÁL, POLÍTIKA

Governu nomea Guilhermina Filomena Saldanha nu’udar Prezidente Autoridade Dili

Governu nomea Guilhermina Filomena Saldanha nu’udar Prezidente Autoridade Dili

Prezidente Autoridade Minisípiu Dili, Guilhermina Filomena Saldanha. Imajen/Espesiál

DILI, 28 jullu 2021 (TATOLI)—Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Miguel Pereira de Carvalho, aprezenta Projetu Rezolusaun Governu iha reuniaun Konsellu Ministru (KM), kona-ba nomeasaun Guilhermina Filomena Saldanha ba kargu Prezidente Autoridade munisípiu Dili, ne’ebé hetan ona aprovasaun.

“Mandatu ne’e ba períodu tinan lima, hahú hosi loron simu pose,” Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Manuel Leite Magalhães, relata hafoin reuniaun ezekutivu, iha Palásiu Governu, kuarta ne’e.

Notísia relevante: Kandidatu PA Dili, Guilhermina hetan valor di’ak liu

Governu konsidera Guilhermina Filomena nu’udar kandidatu di’ak liu, tanba ne’e maka KM deside hodi nomea.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!