iklan

OÉ-CUSSE (RAEOA)

Posibilidade Edukasaun RAEOA sei re-ativa aula prezensiál iha 27 setembru

Posibilidade Edukasaun RAEOA sei re-ativa aula prezensiál iha 27 setembru

Diretór Edukasaun RAEOA, Daniel Mauno. Imajen Tatoli/Abilio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 22 setembru 2021 (TATOLI)—Autoridade RAEOA deside ona atu re-ativa fali atividade aula-prezensiál iha 27 setembru hodi prepara estudante sira atu hasoru ezame nasionál iha tinan ne’e.

Notísia Relevante: Edukasaun RAEOA hahú halibur dadus kandidatu ezame nasionál

“Ha’u simu ona orientasaun ho karta sirkular ida hosi Sekretáriu Rejionál Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál, katak iha 27 setembru sei re-ativa aula prezensiál ba eskola sira hotu iha Oé-Cusse, hodi prepara estudante sira ba hasoru ezame pasajén no ezame nasionál,” Diretór Edukasaun RAEOA, Daniel Mauno, informa ba Agênsia Tatoli iha Santa Rosa, Oé-Cusse, kuarta ne’e.

Karta koñesimentu ba eskola sira, Edukasaun RAEOA distribui iha loron 21 setembru atu hahú halo preparasaun liu-liu konvoka enkontru enkontru hodi ko’alia kona-bá prepara materiál COVID-19 nian hanesan bee-moos, balde, sabaun ka hand sanitizer no fatin lixu, no koordena ho pesoál saúde ne’ebé besik bele hetan apoiu dezinfeta ba eskola sira.

Iha karta sirkulasaun ne’e fó sai regulamentu obrigatóriu hosi autoridade katak, atu garantia manorin hotu tenke hetan ona vasina kompleitu, no hirak ne’ebé seidauk simu vasina entaun Edukasaun RAEOA sei la-autoriza atu tama iha resintu eskola no sala-de-aula atu hanorin.

Nia apela ba profesór no estudante sira tenke uza máskara iha edifisiu resintu eskola, no vizitante sira tenke hatudu evidensia kartaun vasina no kumpre nafatin regulamentu Organizasaun Saúde Mundiál (OMS).

Entretantu, tuir dadus Edukasaun RAEOA rejista, totál profesór hamutuk 846 ne’ebé simu ona vasina kompletu ne”e atinje ona 62%, foin simu vasina primeiru doze 20% no seidauk simu vasina hamutuk 100-resin.

Dirijente Edukasaun ne’e espera katak iha semana ne’e, profesór sira-ne’ebé seidauk simu vasina bele hakbesik-aan ona ba fasilidade saúde atu bele simu vasina.

Jornalista : Abílio Elo Nini

Editór      : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!