iklan

EKONOMIA, HEADLINE

SEKoop husu CU Suri-Nahak hatudu kompromisu no votade dezenvolve kooperativa

SEKoop husu CU Suri-Nahak hatudu kompromisu no votade dezenvolve kooperativa

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, fó pose ba estrutura Kooperativa Kréditu Uniaun Suri-Nahak, iha postu Manatuto Villa, domingu (03/10). Imajen/Mídia SEKoop

DILI, 03 outubru  2021 (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira, fó pose ba estrutura Kooperativa Kréditu Uniaun (CU, sigla portugés) Suri-Nahak no husu estrutura no membru atu hatudu kompromisu no votade dezenvolve kooperativa.

“Ha’u hanoin atu kooperativa ida la’o di’ak, estrutura no membru sira tenke hatudu kompromisu no vontade, liuliu iha sentidu pertese, katak kooperativa ne’e ita hotu nian, labele somente estabelese de’it ikus mai mate, ne’e tanba laiha kompromisu. Maibé ba imi-nia kooperativa, ha’u fiar tanba maioria feto de’it no ho imi-nia hakarak rasik no kompromisu bele dezenvolve kooperativa di’ak liu iha futuru,” Sekretáriu Estadu hateten iha seremónia pose ba estrutura kooperativa, iha postu Manatuto villa, munisípiu Manatuto, domingu ne’e.

Notísia relevante: SEKoop hahú prepara joven 211 fila ba kampu fortalese kooperativa

Tuir governante ne’e, xave susesu ba kooperativa mak estrutura no membru tenke rona no fiar malu.

”Atu kooperativa bele la’o ba oin, tenke serbisu hamutuk no fiar malu hodi lori kooperativa ba futuru ne’ebé di’ak no iha nia sustentabilidade,” Sekretáriu Estadu enkoraja.

Iha sorin seluk, Prezidente Kooperativa CU Suri-Nahak, Maria Teresa Hono Lay Correia, hateten, kooperativa ne’e nia ezisténsia atu hakbiit feto sira iha baze, liuliu bele  hadi’a ekonomia família.

“Ho presenza Sekretáriu Estadu Kooperativa, bele motiva ami, tanba ne’e husu ba membru sira atu serbisu hamutuk dezenvolve kooperativa ho di’ak liután,” nia akresenta.

Jerente kooperativa ne’e apresia SEKoop tanba bele fasilita ona sira hodi harii kooperativa.

Nune’e mós, Administradór postu administrativu Manatuto villa, Gaspar Henriques da Silva, enkoraja Kooperativa CU Suri-Nahak, ne’ebé maioria feto, tenke fiar malu atu dezenvolve kooperativa ho di’ak liután.

“Ha’u husu ba ita-boot tenke dezenvolve kooperativa ne’e ho di’ak, nune’e se bele kooprerativa ne’e bele enkoraja komunidade sira harii kooperativa barak liután iha Manatuto no bele sai sentru kooperativa iha munisípiu ne’e,” nia fó hanoin.

Kooperativa CU Suri-Nahak ho membru feto na’in-21 no mane na’in-rua, harii iha tinan ne’e nia laran hosi inisiativa membru sira.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!