iklan

OPINIAUN

Asaun polítika iha tempu kuarezma

Asaun polítika iha tempu kuarezma

Soares Pedro

Hosi: Soares Pedro*) 

Introdusaun

 Iha inisiu tinan 2023, Timor-Leste tama ba tinan polítika no tinan eleitorál, nune’e Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, dekreta loron eleisaun ba Eeleisaun Parlamentár iha 21 Maiu 2023. Liafoun ne’e hahú espalla ona iha mídia eletrónika ka mídia lokál sira hotu ne’ebé mak eziste iha ita-nia rai doben Timor-Leste.

Nakait ba asuntu ida-ne’e no iha biban ahnesan, iha Igreja Katólika tama ona ba iha tempu kuarezma nian. Tempu ida-ne’ebé mak importante tebes ba Sarani Kaóolika hotu hodi prepara aan atu tama ba tempu paskua. Iha ne’e, ita bele dehan tempu ida-ne’e tempu ba eleisaun mós besik mai daudaun.

Iha situasaun hanesana ne’e, liu-liu iha tempu kuarezma ne’e, sei mosu mai ema foun barak (liu-liu ema hosi partidu polítika sira) ne’ebe mak ho voluntariamente hala’o “asaun karidade” ka “asaun polítika” rendda-renda biku-biku, atu apoiu ema ida-ne’e no ida ema-ne’eba. Ikus mai, ita bele konfuzu no husu katak agora ne’e tempu ba ita atu halo asaun karitativu ba paskua nian ka ita simu no halo asaun karitativu ba polítiku nian?

Asaun polítika iha ámbitu tempu kuarezma

Relasiona ho Informasaun hotu kona-ba eleisaun parlamentár nian ida-ne’e, partidu polítiku sira mós hahu book aan no halo propaganda liu-husi asaun sira-ne’ebé mak tuir sira bele ajuda sira ida-idak hodi tuun direta ba baze hodi halo seensibilizasaun no hodi hato’o sira-nia kompromisu polítiku ho linguazem ne’ebé mak nakonu ho metaforia hodi hamaus povu nia laran atu nune’e povu bele tuir no hili sira iha tempu eleisaun.

Maibé, konserteza kompromisu no promesa polítika iha kampaña ohin loron ba povu hanesan buat baibain, tanba tuir povu nia observasaun katak durante ne’e partidu polítiku barak mak uza povu hanesan de’it sira-nia matadalan no lian hodi buka sira-nia privileiju rasik. Ohin loron, povu barak konfuzu ho attitude hirak ne’e, tanba oras ne’e daudaun mós Igreja Katóliko prepara aan atu tama ba tempu paskua nian. Ne’ebé povu sira mós husu, asaun ne’ebé mak iha ne’e asaun paskua ka asaun politika nian? Ita bele dehan kestaun tempu mós bele sai problema ba ita hotu ne’ebé mak oras ne’e dauaun prepara aan atu selebra loron paskua no loron eleisaun ne’ebé sei akontese iha 21 maiu 2023 ne’e. Tanba asaun ne’ebe mak oras ne’e akontese momoos loos ho inteerese internál no pesoál.

Iha ne’e, ita bele dehan katak kompromisu no promesa polítika ba povu ne’e hanesan de’it saida mak baibain ita dehan kompromisu falsu ka janji palsu. Iha ne’e hatudu iha realidade katak wainhira líder hosi partidu polítiku sira hato’o kompromisu no promesa ne’ebé barak no iha ne’ebá hamosu saida mak ita dehan bosok malorek no bosok kompletu ba iha públiku. Hanesan mós ho kazu korrupsaun no nepotizmu ne’ebé mak moris buras loos iha ita-nia sistema boa governação nian. Ho lala’ok sira hanesana ne’e, ita observa katak povu ohin loron loke mós sira-nia matan, hanoin no laran hodi partisipa iha mundu polítika liu-liu iha palku polítika nian ne’ebé mak sei realiza iha fulan-abríl no maiu liuhosi eleisaun parlamentár.

Relasiona ho eleisaun parlamentar ne’ebé mak mai daudaun sai hanesan momentum importante ba povu hodi define no deside nasaun nia futuru ho di’ak, mak iha ne’e ita bele dehan katak kompromisu no promesa sira sai hanesan motivasaun di’ak. Tanba liuhosi promesa oioin bele loke povu sira nia oase (bee-matan) hanoin no hodi tetu no deside kualidade promesa polítika hosi líder polítiku sira kona-ba nasaun nia futuru ne’ebé mak dezenvolvidu no prosperu. Povu mak sai hanesan sentru hodi dezenvolve massa sira iha oin hodi determina direitu no dever tomak hodi deside nasaun nia vida liu-hosi eleisaun ne’ebé mak demokrátiku. Tanba eleisaun demokrátiku prezisa povu hotu nia kolaborasaun no partisipasaun másimu. 

Eleisaun parlamentár ho asaun polítika ohin loron nian 

Iha Nasaun demokrátiku, iha ninia prinsípiu rasik hodi haree eleisaun hanesan esforsu ida hosi partidu polítiku sira hodi dada povu sira-nia laran ho maneira ne’ebé oioin hodi define sira-nia ezijénsia polítiku hosi povu, atu nune’e povu sente saida mak di’ak no dignu. Ikus mai sira lori fó sira-nia votu hanesan trasformasaun ida hosi sira hanesan povu ne’ebé mak iha direitu totál hodi partisipa iha eleisaun parlamentaá.

Ho ida-ne’e mak eleisaun la’o normál no sai hanesan locus ne’ebé mak loos duni hodi sai líder polítiku sira-ne’ebé mak iha duni sira-nia fuan ba ninia ema ka iha konxiénsia polítika ne’ebé mak foka liu ba povu. Eleisaun mós ita bele dehan sai hanesan mídia ida ba povu hodi define sira-nia direitu ida iha Estadu ne’ebé mak demokrátiku. Prosesu Estadu nian ne’ebé mak mai hosi povu mak ita tenke dehan katak iha eleisaun ne’ebé mak demokrátiku, justu no prósperu. Bazeia ba prinsípiu demokrasia ne’ebé mak dehan katak povu mak sai LIURAI ba Estadu ida, mak iha ne’ebé povu prezisa duni Liberdade hodi hili tuir sira-nia Konxiénsia, onestidade no responsabilidade ba votus ne’ebé mak sira rasik fó.

Tuir dalan demokrasia, sidadaun hotu iha sira-nia direitu no dever hodi hili kaderizasaun polítiku sira hodi lídera Estadu no Nasaun tuir sira-nia kualidade no esperiénsia hotu. Ho ida-ne’e, prosesu eleisaun sai hanesan momentum especial ida-ne’ebé mak loloos no hodi la’o tuir koridór onestidade. Povu tenke matenek mós hodi haree kader hosi partidu polítiku sira-ne’ebé mak iha kredibilidade no loloos duni iha kontribuisaun ba iha nesesidade povu nian no sempre hatan “SIM” ba iha buat loos sira. Povu iha korajen hodi hateten “LAE” ba iha korrupsaun ka pratika injustisa sira, atu nune’e ita bele define solidariedade  hosi líder polítiku sira-ne’ebé mak tebes duni tau sira nia prioridade ba povu ne’ebé mak ki’ik no mukit sira. Ho lala’ok hanesan ne’e mak povu sente duni moris ne’ebé mak dignu no prósperu hosi sira nia Nai-ulun boot sira-ne’ebé mak ukun sira iha nasaun ida-ne’e.

Nune’e mós, ita bazeia ba kontextu maioria hosi esforsa tomak líder polítiku sira mak tau prioridade liu ba moris di’ak, maibe realidade hatudu oin-seluk tanba maioria líder polítiku ohin loron sira iha sira-nia orientasaun polítika ba iha polítika osan no polítika promesa. Polítika osan hanesan forma ida hodi fó ka promesa habosu ema lubun oan ida de’it atu nune’e iha eleisaun sira bele konsola ema seluk hodi partisipa iha eleisaun ne’ebé mak akontese. Polítika osan mós sai hanesan lala’ok polítika ida-ne’ebé mak iha ninia intensaun rasik hodi hadau ema seluk nia fuan (povu nia fuan), atu nune’e povu ne’ebé mak partisipa iha eleisaun sei bele fó votus ba sira-nia partidu. Ho liafuan seluk, ita bele dehan katak votus povu nian hetan sosa ho osan.

Tuir dalan ne’ebé mak signifikante tebes katak polítika osan ka promesa falsu sai hanesan polítika ne’ebé mak ajuda iha arena polítizasaun ne’ebé mak uza deit power maibe la’ós uza kualidade matenek no sistema demokrasia ne’ebé mak nasaun adapta ona. Líder polítiku sira-ne’ebé mak ho modelu ida-ne’e, ita hanaran sira ho naran polítiku oin rua no namdoras hanesan samea hodi habosok ka halimar ho povu. Wainhira sira hamutuk ho povu sira-nia maneira ko’alia no asaun ne’ebé mak retoris no furak tebes hodi hamaus povu nia fuan ho intensaun ne’ebé mak úniku no hodi dada povu nia laran. Ho ida-ne’e mak ita bele dehan katak maneira hanesan ne’e, ita hanaran lalatak ipókritu hodi hasubar tiha sira-nia orijinalidade no lakon tiha sira-nia identidade polítiku ne’ebé mak loloos iha nasaun demokratiku ida-ne’e.

Polítiku ne’ebé mak sempre uza sira-nia power, osan no popularidade ne’ebé mak boot, loloos ne’e ita la senteomaibé destroi hela imajen demokrasia iha ita-nia rain ohin loron. Tanba karakterístiku hosi polítika osan ka politika promesa falsu mak hanesan hasubar aan, tau prioridade ba nesesidade grupu balun nian. Sira sempre la gosta ema halo kritika-dialétikus sira no lia-loos sira-ne’ebé mak iha vantajen boot hodi dezenvolve sistema polítiku ne’ebé mak la justu. Polítiku ne’ebé mak iha ninia orientasaun ba sasán ka matéria nian, iha ninia parte primeiru halo ona abuzu ba imajen polítiku em jerál. Esforsu ida-ne’e tuir dalan demokrasia sei mosu skandal boot ida-ne’ebé mak ikus sei fó ninia impaktu ne’ebé mak negativu ba povu nia moris di’ak iha futuru.

Degradasaun polítiku hosi líder partidu polítiku sira

a. Polítika konxiénsia, polítika ho fuan

Ohin loron domina ho polítika falsu ne’ebé mak tau importánsia liu kona-ba dezenvolvimentu grupu sira-ne’ebé mak mai ho promesa falsu ne’ebé mak únik. Ita bele dehan, sira-nia promesa ne’ebe high class tebes. Iha ne’e mak ha’u-ata hakarak konvida líder polítiku sira-ne’ebé mak monu ona ba sistema no komete ona lala’ok ida-ne’e bele iha Konxiénsia iha sira-nia vizaun no misaun ba ema no prezisa respeitu ema ida-idak nia konxiénsia. Iha kontextu ida-ne’e, líder polítiku ida-idak prezisa kadi sira-nia kapasidade solidaridade nian ho povu. Tanba relasaun ho Polítika Konxiénsia, Polítika ho Fuan, iha ne’e mosu prosesu diferensia entre líder polítiku sira ho povu rasik.

Líder polítiku sira prezisa loke fuan no hanoin hodi kumpreende no hatene didi’ak povu ki’ik no mukit sira nia moris, no prezisa mós respeitu povu sira-nia kultura no liberdade moris, liu-liu liberdade hodi fó votus ba partidu ne’ebé mak sira rasik hakarak. Kultura liberdade ne’ebé mak kesi metin ho fuan hatudu katak povu hanesan povu ne’ebé mak moris iha sosiedade ho di’ak no iha mós kontribuisaun ba dezenvolvimentu Nasaun no Estadu. Ho ida-ne’e mak líder polítiku sira prezisa hamoris adegium tuan ne’ebé dehan katak “vox populi vox dei” (Povu Nia Lian mak Maromak Nia Lian). Liberdade fuan ema-nian deskobre liu-hosi dezisaun autonomia, no ho dezisaun ida-ne’e mak ita hanaran direitu no liberdade ema ida-idak nian hodi hili tuir sira-nia konxiénsia rasik.

Parte ida-ne’e mós sei iha relasaun ho direitu totalitarianizmu ne’ebé mak hafuhu katak wainhira nasaun liu-hosi direitu no lei ne’ebé mak positivu tanba nia rasik hakarak hadi’a konxiénte no étika pesoál povu iha nasaun ida-nian. Iha ne’e, nasaun iha ambisaun ida hodi hadi’a buat hotu inklui mós maneira hanoin no moralidade hosi povu no lala’ok hotu moris iha nasaun ne’ebé mak antes ne’e realiza ona. Tanba iha pozisaun ida-ne’e mak nasaun tenke halo intervensaun iha fatin privadu povu nian ne’ebé mak loloos ne’e, nasaun rasik vigora ona Lei pesoál no fó impaktu ba iha sosiedades hodi hili partidu ne’ebé mak tuir sira-nia hakarak ka partidu ne’ebé ba sira-ne’e úniku duni.

b. Polítika ho Morál 

Polítika ho morál hanesan polítika ne’ebé mak importante, iha ne’ebé líder polítiku ohin loron sira prátika valór onestidade iha sira-nia líderansa. Ita la imajina wainhira líder polítiku sira la tau iha prátika morál hanesan aspetu ida iha sira-nia líderansa polítika, mak ita bele dehan sei laiha diferensa ho balada fuik ne’ebé lakon ona sira-nia konxiénsia no matenek hotu. Tanba Polítika ho morál hanorin mai ita ema hodi moris ho onestu no responsabilidade. Polítika ho morál fó mai ita konxisializasaun ida ba ema hotu hodi bele fuan monu ba iha prosesu polítika. Katak, líder polítiku sira-ne’ebé mak sai hanesan figura públiku ne’e sira fó sira nia aan hodi salva ema hotu iha nasaun ida liu-liu ema kbiit laek no mukit.

Ho ida-ne’e, líder polítiku ida-idak tenke hatudu sira-nia maturidade polítiku ho dignu, onestu no tau iha prátika lala’ok ne’ebé mak dignu duni iha sira-nia prosesu kampaña partidu polítiku. Nune’e, wainhira sira sai figura ne’ebé mak úniku no hetan fiar hosi povu hodi sai hanesan líder iha nasaun ida-ne’e. Iha ita-nia kontextu nasaun doben RDTL, ita bele dehan katak ita-nia nasaun la’ós nasaun ne’ebé mak adota sistema ditadura maibé adota sistema Demokrasia Konstitusional. Iha ne’e mak ita-nia líder polítiku sira tenke kompreende no hatene didi’ak kona-ba saida mak demokrasia konstitusionál ida-ne’e, bazeia ba nesesidade povu nian iha baze. Iha relasaun ho Polítika no morál, iha ne’e, líder polítiku ida-idak tenke iha étika polítika rasik hodi hala’o sira-nia atividade polítiku.

Kabe ba iha konseitu báziku ida-0ne’e, mak iha ne’e iha kritéria balun tuir mai ne’e hodi fó asisténsia ba buat ne’ebé mak di’ak no aat kona-ba atividade polítiku sira-nian mak hanesan;

Dahuluk, fó ba líder polítiku sira fundamentu báziku hosi polítika rasik atu nune’e sira bele hala’o atividade sira polítika nian tuir prinsípiu ne’ebé sira iha ona. Katak, hadi’a povu nia moris di’ak no dezenvolvimentu nasaun nian.

Daruak, husu ho pergunta ne’ebé mak krítiku kona-ba oinsá lala’ok polítika hosi líder polítiku sira-ne’e iha duni responsabildade morál atu responde ba nesesidade povu nian no dezenvolvimentu nasaun demokratiku ida-ne’e?

Datoluk, haree ba sistema polítika ne’ebé mak haree ba figura hosi líder polítiku sira no oinsá sistema ne’ebé mak sira implementa ona ne’e, fó duni ninia impaktu pozitivu ba dezenvolvimentu sistema nasaun nian, liu-liu sistema polítika iha nasaun demokrátiku ida-ne’e?

Ho étika polítika, líder polítiku sira mós aprende hodi hatudu sira-nia maturidade polítika ho dignu.  Tanba iha étika polítika rasik iha valór morál, edukativu hodi eduka líder polítiku sira atu hatene no kompreende konteúdu loloos kona-ba polítika rasik nakonu ho Konxiénte ba Polítika.

c. Polítika ho solidariedade 

Polítika ho Solidariedade hanesan polítika ba partisipasaun, iha ne’ebé ema ida iha ninia sentimentu umanu ba ema seluk ne’ebé mak hanesan ho ita. Solidariedade hanesan rezultadu esforsu ema-nian ne’ebé mak nakonu ho sentimentu responsabilidade ba iha ninia implikasaun ne’ebé mak étis no hanesan konfesa kona-ba dignidade no direitu ema-nian hodi kontra lala’ok polítiku sira-ne’ebé mak la justu no iha solidaridade sosiál ba ema hotu, no povu hotu ne’ebé moris nakonu ho pás. Polítika ne’ebé mak solidáriu ne’e, nia tau importánsia liu ba iha aspetu dignidade ema-nian no ita sei labele halo komparasaun ho matéria mundu nian ne’ebé mak mai hodi destroi umanidade ema-nian no imajen mundu ne’e nian.

Esforsu ida-ne’e mak prezisa harii metin husi líder polítiku sira hanesan dever ba responsabilizasaun polítika ba sidadaun hotu ne’ebé mak prezisa tulun. Ida-ne’e signifika katak líder polítiku hotu labele tau importánsia liu ba sira-nia egoizmu pesoál no grupu sira, maibé  sira tenke prezisa hatoman aan ho moris ne’ebé mak iha sentimentu umanu no kontra diskriminasaun iha vida sosiedade nian. Kultura solidariedade iha ninia prinsípiu rasik hodi hafanu líder polítiku sira hodi rekoñese sira-nia aan katak ema-nia dignidade umanu boot liu buat hotu-hotu no tenke servi povu hotu hanesan. Tanba dignidade nasaun boot liu dignidade individu nian. Ka hanesan prezidente Primeiru Partidu Demokratiku (PD) nian, matebian Fernando Lasama de Araŭjo hateten; “Ha’u-nia dignidade la boot liu nasaun nia dignidade”.

Prátika atitude solidariedade kontra kultura egoizmu no nia hametin valór umanu liu-liu ba ema kbiit laek no mukit sira. Solidaridade sai hanesan ai-riin boot ida-ne’ebé mak hamriik metin no sei la nakdoko, wainhira esforsu hotu la’ós sai de’it hanesan iha ne’ebé ita sente hamlaha. Maibé solidariedade tenke harii metin iha ai-riin Estadu rasik ne’ebé mak sai hanesan ai-riin inan ba povu hotu iha nasaun ida-ne’e, ho nafatin sai ai-riin tuan ida ba responde nesesidade povu nian no hametin dezenvolvimentu nasaun no Estadu metin di’ak liután iha futuru. Ita la imajina katak, líder polítiku sira wainhira hatudu sira-nia atitude no maturidade polítika seluk no la bazeia ba valór fundamentál ne’ebé mak iha, no ohin loron valór solidariedade sai importante no líder polítiku sira prezisa kuda ida-ne’e metin iha sira fuan no laran. Atu nune’e, povu ne’e sai hanesan Locus no Focus importante iha sira-nia líderansa ukun nian.

Maktaka 

Eleisaun sai hanesan kompetisaun ida iha nasaun demokrátiku ida hodi responde ba nesesidade Nasaun no Povu nia moris di’ak. Iha eleisaun, povu hotu iha direitu totál hodi fó sira-nia votu liu-hosi partidu polítiku ne’ebé mak sira rasik define no deside katak partidu ne’e iha duni ninia impaktu no lori dezenvolvimentu ba nasaun ho di’ak iha futuru. Ho ida-ne’e, povu iha direitu autonomia hodi deside no hili ne’ebé mak di’ak ba nasaun nia bem star no dezisaun ne’e mai duni hosi povu ida-idak nia aan no laiha obrigasaun mai hosi ema seluk.

Ó nia votus mak Ó nia futuru. Ó nia Konxiénsia mak Ó nia Moris. Hamutuk Ita bele, Hamutuk Lori Timór ba Oin. No fim, lalika husu tan asaun Paskua ka asaun Politika, maibe tenki hatene tau iha pratika Politika moris loro-loron nian nudar umanu sosiál, kultural no kristaun. (*)

*) Eskritór hanesan Vigáriu Pároku Uatulari-Viqueque no hela iha Uatulari.

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!