iklan

JUSTISA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Xefe suku Holsa ezije MJ rezolve problema kaderneta pasaporte

Xefe suku Holsa ezije MJ rezolve problema kaderneta pasaporte

Xefe suku Holsa, António Santa Cruz. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 16 marsu 2023 (TATOLI) – Xefe suku Holsa, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro, Atónio Santa Cruz, ezije ba Ministériu Justisa (MJ) atu rezolve lalais problema kaderneta pasaporte nune’e fasilita sidadaun sira halo viajen, liuliu joven sira-ne’ebé atu buka serbisu iha rai-li’ur.

Tuir nia, pasaporte sai hanesan xave prinsipál ida atu determina sidadaun ida halo viajen ba rai-liur, tanba ne’e imposivel timoroan sira uza karta despaisu ka Surat jalan ruma sa’e aviaun ba nasaun seluk.

 Notísia relevante: Ministru Justisa deside empreza Visi Mitra no Thales halo produsaun ba pasaporte

“Hanesan nasaun ida governu tenke kria servisu hamutuk ho fornesedor ka ema ruma ne’ebé bele prepara hanesan kompañia, uza meiu ida loke tender (konkursu públiku) ba kompañia ruma atubele aselera prodús kaderneta ba trabalador timoroan ne’ebé mak oras ne’e preukupa tebes ho sira-nia vida moris iha nasaun ne’e,” nia informa ba jornalista sira, iha sede suku Holsa, kinta ne’e

Santa Cruz hato’o preukupasaun ne’e tanba dadaun ne’e joven sira barak mak preokupa no kestiona kona-ba problema refere, tanba daudaun ne’e sira prepara-aan hela atu kompete serbisu iha rai-li’ur.

Nia dehan, bainhira governu la rezolve problema ne’e lalais, sei afeta joven sira-nia futuru tanba daudaun ne’e Austrália no Korea Súl rekruta hela timoroan lubuk ida.

Diretór servisu Munisipál Konservatóriu Rejistu Notariadu Munisípiu Bobonaro, Deolindo dos Santos, informa, dezde kaderneta pasaporte hotu iha fulan-fevereiru ne’e komunidade barak mak atu halo renova no halo pasaporte foun.

“Ita iha diresaun jerál prepara kaderneta maizumenus 300 ou 400 de’it, ne’e labele fó-sai ba públiku ona, tanba ita-nia ministru hanoin kaderneta ida-ne’e atu prepara ba ema-ne’ebé urjente,” nia hateten.

Nia fó ezemplu, komunidade moras hetan despaxu hosi Ministeriu Saúde atu ba halo tratamentu ba rai-li’ur, prepara ba sira no funsionariu sira ne’ebé mak hetan despaxu atu ba halo serbisu iha rai-li’ur fó ba sira.

Notísia relevante: MJ no empreza diskute presu produsaun ba kaderneta pasaporte

Jornálista   : Sérgio da Cruz

Editór          : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!