EDUKASAUN, HEADLINE

KI sei halo mediasaun ba dezentendimentu entre jornalista no pesoál protokolu

KI sei halo mediasaun ba dezentendimentu entre jornalista no pesoál protokolu

Prezidente Konsellu Imprensa, Otélio Ote. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 06 Juñu 2024 (TATOLI) – Konsellu Imprensa (KI) orienta ona ekipa hodi serbisu hamutuk ho asosiasaun jornalista sira atu halo investigasaun kona-ba dezentendimentu ne’ebé akontese entre jornalista destakadu Tatoli I.P, Abílio Elo Nini, no pesoál protokolu Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) ho naran Aquito Roxaca Guterres, nune’e bele prepara ba halo mediasaun.

Prezidente KI, Otélio Ote, dehan kazu ne’e akontese ona no KI hatuur ona ninia pozisaun hodi orienta ona ekipa monitorizasaun atu halo levantamentu dadus, liuhusi serbisu hamutuk ho asosiasaun jornalista sira ne’ebé eziste iha nasaun ne’e, inklui instituisaun ne’ebé jornalista ne’e serbisu ba hodi bele hetan informasaun di’ak liután, nune’e bele hato’o ba plenária atu foti desizaun ruma.

“Serbisu buka dadus ne’e tenke mai husi parte hotu, inklui asosiasaun jornalista sira, nune’e bele apoia malu hodi buka solusaun ruma ba kazu ne’e. Dadus ne’ebé loos tenke mai husi jornalista ne’e rasik no di’ak liután tenke foti mós husi parte protokolu PA RAOEA nian, depois mak relata mai Konsellu Imprensa. Maneira ikus ne’ebé Konsellu Imprensa sei halo maka mediasaun, nune’e bele buka solusaun ba kazu ne’e rasik”, Otélio Ote salienta.

Nia salienta katak papél Konsellu Imprensa maka garante liberdade imprensa no liberdade espresaun, tenke iha independénsia editoriál, inklui implementasaun kódigu étika jornalista tenke hanesan.

“Asuntu tolu ne’e maka fó kompeténsia ba Konsellu Imprensa hodi halo ninia serbisu atu observa lala’ok no atividade sira relasiona ho serbisu jornalizmu nian”, dehan.

Prezidente KI mós husu ba jornalista sira ne’ebé destakadu iha RAOEA atu kontinua hala’o serbisu ho imparsiál no solisita mós atu fó oportunidade protokolu Prezidente Autoridade RAEOA hato’o mós ninia informasaun ruma iha mídia sira, nune’e bele garante nafatin publikasaun notísia ne’e iha duni balansu.

“Ha’u husu ba instituisaun mídia inklui asosiasaun jornalista no maluk jornalista sira hotu atu fó nafatin oportunidade ba protokolu PA RAEOA atu uza ninia direitu hodi hato’o buat ruma. Bele ko’alia ba mídia sira kona-ba saida mak akontese ona. Tanba ida ne’e ita tenke konsidera duni. Tenke fó espasu ba nia atu organiza atividade konferénsia imprensa ruma atu labele lakon ninia direitu ba resposta ruma”, Otélio Ote realsa.

Tuir nia, ho asaun sira hanesan ne’e maka ema hotu iha país ne’e bele garante katak Timor-Leste iha duni liberdade imprensa no liberdade espresaun ne’ebé la’ós ko’alia de’it, maibé iha mós asaun no hahalok.

Notísia relevante: TLPU submete karta ba PA RAEOA no husu halo demisaun ba pesoál protokolu

Jornalista: Tomé Amado

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!