iklan

EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Hutama Karya ke’e ona estrada kilómetru rua iha Nunura

Hutama Karya ke’e ona estrada kilómetru rua iha Nunura

Ekipamentu pezadu husi empreza internasionál PT Hatama Karya ke’e sai akatraun tuan sira iha área Nunura, aldeia Manu-Aman, suku Tapo-Memo, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 14 juñu 2024 (TATOLI) – Empeza internasionál PT Hutama Karya (HK), hahú ke’e estrada tuan kilómetru rua iha área Nunura, aldeia Manu-Aman, suku Tapo-Memo, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro.

Jestór Projetu PT Hutama Karya, Wahyu Hertianto, esplika, progresu implementasaun ba reabilitasaun estrada urbana Maliana ne’e atinje ona pursentu ida no daudaun ne’e servisu fíziku to’o ona faze ke’e sai akatraun tuan hodi prepara ba faze nahe fatuk base course.

Notísia relevante: Empreza Hutama Karya hahú reabilita estrada Maliana

“Ita haree agora ne’e prosesu atu tama korpu estrada nian hodi halo ajustamentu, depois aterru ho agregadu (A) ho terminolojia base course, maibé molok aterru ho agregadu (A) tenke halo preparasaun korporál dalan nian ho pozisaun loloos,” Jestór projetu husi empreza Hutama Karya ne’e hateten.

Kompañia PT Hatama Karya prontu hatudu rezultadu servisu ho kualidade, tanba ne’e nia husu ba autoridade lokál no komunidade sira atu koopera ho ekipa sira iha terrenu nune’e implementasaun projetu ne’e bele la’o ho di’ak no susesu tuir durasaun kontratu ho governu.

“Projetu ne’e di’ak ba ita hotu, dalan ne’e sei goja hosi sosiedade hotu iha Maliana, mai ita hotu apoia servisu ne’e nunee bele hotu lalais no ita mós bele goja,” nia katak.

Xefe aldeia Manu-Aman, suku Tapo-Memo, agradese ba Governu no husu atu orienta ekipa tékniku Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) sira halo monitorizasaun rútina ba implementasaun projetu ne’e.

“Agora ita haree sobu tiha sira sama liu de’it, tau kedas base course, la hetene estrada ne’e atu garantia ninia kualidade ne’e di’ak ka lae, ita seidauk hatene, tanba seidauk aspál,” nia hateten.

Kona-ba problema konstrusaun dreinajen diresaun Soso ba Tunubibi, PT Hatama Karya utiliza ona rai-henek husi parte Cailaco bazea ba rekomendasaun husi autoridade munisipál Bobonaro no governu sentrál. Enkuantu obra nee sei gasta millaun $21 ho durasaun kontratu tinan ida fulan-neen.

Notísia relevante: MOP altera dezeñu estrada Maliana pista rua

Jornalista     : Sérgio da Cruz
Editór             : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!