Asidente tráfegu iha Bucoli rezulta ema-ida lakon vida